Albanian multiple transition: comparative methods (from authoritarianism to democracy, Spain and Albania) Cover Image

Tranzicioni i shumëfisht shqiptar: metoda krahasimore (nga autoritarizmi në demokraci: Spanja dhe Shqipëria)
Albanian multiple transition: comparative methods (from authoritarianism to democracy, Spain and Albania)

Author(s): Rexhep Meidani
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Botimet DUDAJ
Keywords: Albania ; multiple transition; comparative methods ;authoritarianism to democracy, Spain ; Albania

Summary/Abstract: Pikësynim kryesor i këtij krahasimi është analiza e ndërsjellë e dy tranzicioneve demokratike (në kalimin nga totalitarizmi apo diktatura në demokraci): i atij spanjoll dhe atij shqiptar. Madje, nëpërmjet rezultateve pozitive të tranzicionit spanjoll të kuptohet edhe tranzicioni shqiptar, të korrektohen, sa të jetë e mundur dobësitë dhe deformimet e tij, problematike e shqetësuese.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 05
  • Page Range: 011-031
  • Page Count: 21
  • Language: Albanian