Reports and Reviews Cover Image

Správy a recenzie
Reports and Reviews

Author(s): Peter Žeňuch, Mária Košková, Jarmila Kredátusová, Katarína Žeňuchová, Marta Pančíková, Tereza Chlaňová, Priska Sekerová, Maria Dobrikova, Jana Pácalová, Nicol Janočková, Kamila Wojnar Ondicová, Veronika Knapcová, Miroslava Čurová, Juraj Glovňa, Kamila Fircáková, Igor Mikušiak, Hana Urbancová, Mária Čižmárová, Viera Žemberová
Subject(s): Review
Published by: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: H. URBANCOVÁ: K životnému jubileu hudobného historika Ladislava Kačica M. KOŠKOVÁ: Docent Dezider Kollár osemdesiatročný M. PANČÍKOVÁ: Za profesorom Šimonom Ondrušom K. ŽEŇUCHOVÁ: Správa z konferencie Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry J. GLOVŇA: MYJAVCOVÁ, M.: Slovenská jazyková čítanka. O slovenskom jazyku vo Vojvodine J. PÁCALOVÁ: Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17.-18. storočia J. KREDÁTUSOVÁ: PACHOMOVA, S. – DŽOGANÍK, J.: Slovac’ka mova K. FIRCÁKOVÁ: Studia Bibliographica Posoniensia. I/2009. V. ŽEMBEROVÁ: Rozpomienka na slavistu Jiřího Horáka M. ČUROVÁ: VOJTEKOVÁ, M.: Predložky v spisovnej slovenčine a poľštine. M. ČIŽMÁROVÁ: ŠIŠKOVÁ, R.: Areálová studie slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska K. WOJNAR ONDICOVÁ: 85. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. P. SEKEROVÁ: PANČÍKOVÁ, M.: Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia N. JANOČKOVÁ: MARIĆOVÁ, A.: Slovesné predpony v slovenčine a srbčine. T. CHLAŇOVÁ: DANIŠ, M.─NEVRLÝ, M.: Ivan Franko. Život a dielo (1856-1916) J. KREDÁTUSOVÁ: MYRONOVA, H. – GAZDOŠOVÁ, O.: Česko-ukrajinský právnický slovník. M. DOBRÍKOVÁ: ПАНАЙОТОВ, В.: Словашко-български езикови ракурси. I. MIKUŠIAK: TANESKI, Z.: Slovensko-macedónske literárne a kultúrne vzťahy. P. ŽEŇUCH: HURBANIČ, M.: Posledná vojna antiky. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach. / HURBANIČ, M.: História a mýtus. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v legendách. V. KNAPCOVÁ: DOBROSKLONSKAJA, T. G.: Medialingvistika, sistemnyj podchod k izučeniju jazyka SMI P. ŽEŇUCH: Zo správy o činnosti Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v roku 2010 P. ŽEŇUCH: Výročné plenárne zasadnutie Slovenského komitétu slavistov

  • Issue Year: 46/2011
  • Issue No: 01
  • Page Range: 63-96
  • Page Count: 34
  • Language: Slovak
Toggle Accessibility Mode