Reviews Cover Image

Osvrti, prikazi i recenzije
Reviews

Author(s): Čedomir Čupić, Tihomir Cipek, Slaviša Orlović, Duško Radosavljević
Subject(s): Review
Published by: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Summary/Abstract: Čedomir Čupić: Savremene demokratije (Vučina Vasović, Savremene demokratije, tom i, Službeni glasnik, Biblioteka Sinteze, Beograd, 2006, str. 698) Slaviša Orlović: Politička teorija i odgovori na izazove „političkog“ (Vojislav Stanovčić, Politička teorija, tom i, Službeni glasnik, Biblioteka Sinteze, Beograd, 2006, str. 838). Tihomir Cipek: Poredak, konstitucionalizam, demokratija (Milan Podunavac, Poredak, konstitucionalizam, demokratija, Čigoja štampa, Beograd, str. 287) Slaviša Orlović: Demokratska civilnost (Vukašin Pavlović, Civilno društvo i demokratija, Službeni glasnik, Beograd, 2006.) Duško Radosavljević: Povest građanskih (ne)sloboda u Srbiji (Žarko Paunović, Nevladine organizacije - pravni i politički status NVO u Srbiji,Službeni glasnik, edicija „načela politike“, Beograd, 2006)

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 01
  • Page Range: 441-472
  • Page Count: 32
  • Language: Serbian