Reports and Reviews Cover Image

Správy a recenzie
Reports and Reviews

Author(s): Peter Žeňuch, Júlia Dudášová-Kriššáková, Jarmila Kredátusová, Zuzana Lorková, Daniela Kurucová, Veronika Knapcová, Milina Svítková, Gabriela Slezáková, Andrea Haburová, Zuzana Vodičková, Viera Žemberová
Subject(s): Review
Published by: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: Slovenská slavistika po roku 1993 Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, literatúry a kultúry. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 12.-14. 9. 2011 Vedecký odkaz S. B. Bernštejna Nitrianske rusistické dni Konferencia Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte Slavistika v premenách času (štúdie z jazykovednej a literárnovednej komparatistiky). Florilegium in honorem Alexandri Isačenko. Ad iubilaeum centenarium oblatum Slavistika v dokumentoch. Slovanství a věda v 19. a 20. století. Práce z archivu Akademie věd. Řada A, svazek 8. Red. Hana Barvínková. Praha : Archiv Akademie věd České republiky 2005 (2006). 288 s. CZERNY, A.: Teoria nazw geograficznych. Prace geograficzne. 26. Warszawa : Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego 2011. 266 s. 90. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane – 90. letnica ustanovitve Univerze v Ljubljani in Univerze Komenskega v Bratislavi. Ed. Saša Vojtechová Poklač – Miloslav Vojtech. Bratislava: Univerzita Komenského 2010. 438 s. Preklad ako kultúrna a literárna misia Ed. Alica Kulihová, Oľga Škvareninová. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského 2010. 181 s. Jazyk a národná identita: Rusíni na juhu od Karpát, resp. južnokarpatskí Rusíni. Anna Plišková: Language and National Identity. Rusyns South of Carpathians. New York 2009. Zasadnutie Slovenského komitétu slavistov

  • Issue Year: 46/2011
  • Issue No: 02
  • Page Range: 167-185
  • Page Count: 19
  • Language: Miscellaneous languages