The boundaries of the Middle East – past, present and future Cover Image

The boundaries of the Middle East – past, present and future
The boundaries of the Middle East – past, present and future

Author(s): Gideon Biger
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Middle East; international boundaries. Bliski Wschód; granice międzynarodowe

Summary/Abstract: This article presents a complicated process of shaping national borders in the Middle East. The author demonstrates the fact that present political boundaries were established mainly by the European countries, with the United Kingdom leading the way. National desires, colonial aspirations, imperial needs, all led to the unrealistic picture of the boundaries in the Middle East. The author analyzes the boundaries fallen into the following categories: those in which natural features influenced their location, boundaries which run along old Ottoman Empire administrative boundaries in the form of straight lines, the lines which follow man-made features, and ethnic lines. The aim of this paper is to focus on one of the neglected factors which determine the exact location of international boundaries in the Middle East, namely village boundaries. The examples of Israel-Palestine boundaries as well as the Syrian-Jordan boundary will be used to examine this phenomenon. Międzynarodowe granice na Bliskim Wschodzie ustalone zostały w XX w. za sprawą państw europejskich, wśród których prym wiodła Wielka Brytania. Przy wytyczaniu granic zostały uwzględnione więc przede wszystkim interesy kolonialne europejskich imperiów, natomiast pod uwagę nie wzięto w stopniu należytym pragnień i aspiracji żyjących na tym obszarze ludów. W zależności od lokalizacji, granice bliskowschodnie można podzielić na następujące: naturalne, biegnące wzdłuż dawnych granic administracyjnych Imperium Osmańskiego, oraz sztuczne, przybierające charakter linii prostych i nierespektujące uwarunkowań etnicznych. Bliski Wschód jest tym regionem świata, gdzie najpóźniej ustanowiono nowoczesne granice liniowe. Z tego powodu występują tam nadal spory w kwestii delimitacji tych granic. Szczególnie poważnym przypadkiem są granice Izraela. Tylko jedna z jego granic – z Egiptem – jest uzgodniona poprzez umowę międzynarodową, poza tym tylko dwa fragmenty granicy z Jordanią nie są kwestionowane. Toczone od pewnego czasu syryjsko-izraelskie rozmowy pokojowe, jak również rokowania pomiędzy Izraelem a Autonomią Palestyńską, zostały zawieszone właśnie z powodu niemożliwości rozwią- zania sporów granicznych. Autonomia Palestyńska nadal liczy na międzynarodowe uznanie jej granic, co stworzyłoby nowy układ geopolityczny na Bliskim Wschodzie.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 01
  • Page Range: 61-67
  • Page Count: 7
  • Language: English