Reports and Reviews Cover Image

Správy a recenzie
Reports and Reviews

Author(s): Ľubor Králik, Vincent Blanár, Peter Žeňuch, Júlia Dudášová-Kriššáková, Pavol Žigo, Zvonko Taneski, Angela Škovierová, Tadeusz Lewaszkiewicz, Lenka Majchráková, Andrej Škoviera, Aleš Brandner
Subject(s): Language studies
Published by: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: J. DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ: Životné jubileum jazykovedkyne Zuzany Hanudeľovej A. BRANDNER: Osmdesátiny profesora Stanislava Žaži T. LEWASZKIEWICZ: Prof. dr Zenon Sobierajski (1917-2007) A. ŠKOVIEROVÁ: Správa z vedeckej konferencie Klasický filológ v úlohe prekladateľa J. DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ: Významné vedecké podujatie v Moskve A. ŠKOVIERA: Konštantínove listy – nové periodikum pre oblasť cyrilo-metodských výskumov V. BLANÁR: DOBRÍKOVÁ, M.: Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém (na pozadí asymetrie frazeologických koncepcií) P. ŽIGO: ŠTEC, M.: Cirkevná slovančina v 21. storočí. P. ŽEŇUCH: Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru. Z. TANESKI: Dôležitý vklad do slovensko-chorvátskych literárnych a kultúrnych vzťahov KULIHOVÁ, A.: Miroslav Krleža na Slovensku (Analýza vybraných prekladov). L. MAJCHRÁKOVÁ: Studia etymologica Brunensia. 3 P. ŽIGO: ВЕНДИНА, Т. И.: Из кирилло-мефодиевского наследия в языке русской культуры. Ľ. KRÁLIK: STEINKE, K. – YLLI, XH.: Die slavischen Minderheiten in Albanien (SMA). P. ŽEŇUCH: Zo správy o činnosti Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV za rok 2008 P. ŽEŇUCH: Plenárne zasadnutie Slovenského komitétu slavistov J. DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ: A Life Anniversary of the Linguist Zuzana Hanudeľová A. BRANDNER: The Eightieth Anniversary of Professor Stanislav Žaža T. LEWASZKIEWICZ: Prof. Dr. Zenon Sobierajski (1917-2007) A. ŠKOVIEROVÁ: Report on the Scholarly Conference Klasický filológ v úlohe prekladateľa J. DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ: Významné vedecké podujatie v Moskve A. ŠKOVIERA: Konštantínove listy – A New Periodical in the Field of Cyrillo-Methodian Research V. BLANÁR: DOBRÍKOVÁ, M.: Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém (na pozadí asymetrie frazeologických koncepcií) P. ŽIGO: ŠTEC, M.: Cirkevná slovančina v 21. storočí P. ŽEŇUCH: Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru Z. TANESKI: An Important Contribution to Slovak-Croatian Literary and Cultural Relations KULIHOVÁ, A.: Miroslav Krleža na Slovensku (Analýza vybraných prekladov) L. MAJCHRÁKOVÁ: Studia etymologica Brunensia. 3 P. ŽIGO: ВЕНДИНА, Т. И.: Из кирилло-мефодиевского наследия в языке русской культуры Ľ. KRÁLIK: STEINKE, K. – YLLI, XH.: Die slavischen Minderheiten in Albanien (SMA) P. ŽEŇUCH: Digest of the report on the activies of Ján Stanislav Institute of Slavistics in 2008 P. ŽEŇUCH: Plenary meeting of the Slovak Committee of Slavists

  • Issue Year: 44/2009
  • Issue No: 01
  • Page Range: 77-96
  • Page Count: 20
  • Language: Slovak