Discourse & Dialogue Cover Image

Dyskurs & Dialog
Discourse & Dialogue

Publishing House: Instytut Dyskursu i Dialogu
Subject(s): Social Sciences, Civil Society, Communication studies, Sociology, Descriptive linguistics
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 2658-2368
Online-ISSN: 2658-2406
Status: Active

 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1 (1)/I
 • Issue No. 2 (2)/I
 • Issue No. 1 (3)/II
 • Issue No. 2 (4)/II
 • Issue No. 3 (5)/II
 • Issue No. 4 (6)/II
 • Issue No. 1 (7)/III
 • Issue No. 2 (8)/III
 • Issue No. 1 (9)
 • Issue No. 2 (10)
 • Issue No. 1 (11)
 • Issue No. 2 (12)
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo „Dyskurs & Dialog” podejmuje niełatwą próbę łączenia w sobie treści o charakterze stricte naukowym z treściami typowymi dla obywatelskiego czasopisma idei. Jego celem jest podejmowanie problemów i tematów społecznych, które są aktualne dla opinii publicznej i angażują ludzkie emocje, uczucia do działań przestrzeni publicznej. Kategorie analityczne i koncepcje teoretyczne wypracowane przez takie nauki społeczno-humanistyczne jak: socjologia, medioznawstwo, kulturoznawstwo czy językoznawstwo są przez naszych autorów wykorzystywane do twórczego i niebanalnego opisywania rzeczywistości społecznej.

Nadrzędną zasadą funkcjonującą w ramach czasopisma jest rozmowa w atmosferze wzajemnego szacunku pomimo różnic. Szanujemy jedną z najważniejszych zasad demokracji, polegającą – w uproszczeniu – na tym, aby się pięknie różnić. Sprzeciwiamy się plemienności w debacie publicznej, której narastanie obserwujemy już od co najmniej kilkunastu lat. Nie wykluczamy żadnych światopoglądów mieszczących się w granicach prawa i dobrego obyczaju. Uważamy, że rozmowa i dialog są zawsze bardziej konstruktywne niż okopywanie się na własnych pozycjach i wykluczanie próby zrozumienia perspektywy tzw. przeciwnika dyskursywnego. 

Biorąc pod uwagę powyższe celem naszego czasopisma jest tworzenie platformy do wymiany myśli w nurcie dyskursu naukowego, ale na tematy istotne dla społeczeństwa, zarówno w wymiarze lokalnym jak i przekrojowym czy globalnym. Większość publikowanych tekstów ma charakter pogłębionego namysłu nad jakimś problemem społecznym oraz zawiera przywołanie licznych kontekstów, danych empirycznych czy sposobów argumentacji na rzecz jakiegoś rozwiązania w domenie publicznej, które mogłoby być przydatne dla decydentów polityk publicznych.

Czasopismo mieści się na styku czterech dyscyplin naukowych, którymi są:

 • nauki socjologiczne
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • kulturoznawstwo
 • językoznawstwo

Ciekawią nas zarówno analizy uwzględniające perspektywę socjologiczną jak i analiza dyskursu publicznego (w tym medialnego) czy po prostu namysł nad językiem opisu czy zjawiskach kulturowych. Duża część naszej uwagi jest poświęcona także sferze nowych technologii w komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką w tym procesie pełnią media społecznościowe wpływając na nasze postawy czy język wyrazu.