Foreign Languages in School Cover Image

Języki Obce w Szkole
Foreign Languages in School

Publishing House: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 0446-7965
Status: Active

 • 2020
 • 2021
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

ówczesnego Ministerstwa Oświaty i dostarczały nauczycielom wiedzy teoretycznej i wskazówek praktycznych z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa.

Prawie 60-letnia historia „Języków Obcych w Szkole” jest świadectwem zarówno zmian w sposobach uczenia (się) języków obcych w rzeczywistości edukacji formalnej, jak i zmian o charakterze ogólniejszym – społeczno-polityczno-ekonomicznym. Jednak zawsze starano się w piśmie przedstawiać aktualne i nowe prądy w edukacji językowej.

Zaczęło się od wskazówek metodycznych i pomocy dydaktycznych oraz umożliwiania i ułatwiania kontaktów z nauczycielami języków obcych z Zachodu. Dzięki pewnemu ożywieniu stosunków kulturalnych i naukowych z Europą Zachodnią na początku lat 70. pojawiły się w czasopiśmie artykuły dotyczące wyników badań i analiz językoznawczych oraz nowszych tendencji rozwojowych socjo- i psycholingwistyki. Zaczęto też wyraźniej dostrzegać rolę nauki języków obcych na wszystkich poziomach i etapach kształcenia.

Okres ruchu społecznego zapoczątkowanego powstaniem „Solidarności” zaowocował m.in. znaczącymi zmianami w programach nauczania języków obcych, nowymi koncepcjami podręczników i materiałów dydaktycznych, refleksją nad zawodem nauczyciela języków, świadomością rosnącej popularności angielskiego. Wszystkie te zagadnienia omawiano i analizowano na łamach „Języków Obcych w Szkole”.

Po transformacji ustrojowej „Języki Obce w Szkole” zaczęły publikować teksty o charakterze zdecydowanie bardziej interdyscyplinarnym niż wcześniej, a dotyczące m.in. przygotowań do reformy systemu edukacji, ścieżki rozwoju zawodowego nauczycieli czy współpracy z zagranicznymi instytutami kultury. W piśmie pojawiają się również edukacyjne dokumenty programowe i teksty rozporządzeń. Nie brakuje nadal scenariuszy lekcji czy propozycji ćwiczeń językowych. W tym też okresie JOwS „wchłonęły” czasopismo (wkładkę) poświęcone językowi rosyjskiemu.

Po roku 2000 i po akcesji Polski do UE w czasopiśmie wyraźnie widać było coraz większe zainteresowanie unijnym programami edukacyjnymi, zwłaszcza w powiązaniu z kształtem polityki nauczania języków obcych w Polsce. Poświęcono także więcej uwagi zagadnieniom nauczania języków małych dzieci - w roku 2011 wydawano specjalny dodatek do JOwS "Nauczanie wczesnoszkole".