ZOOPHILOLOGICA. Polish Journal of Animal Studies Cover Image

ZOOPHILOLOGICA. Polish Journal of Animal Studies
ZOOPHILOLOGICA. Polish Journal of Animal Studies

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Subject(s): History, Philosophy, Social Sciences, Language and Literature Studies, Theology and Religion
Frequency: 1 issues
Online-ISSN: 2451-3849
Status: Active

 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8
 • Issue No. 10/2
 • Issue No. 9/1
 • Issue No. 11/1
 • Issue No. 12/2
 • Issue No. Sp. issue
 • Issue No. 13/1
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo skupiające w swoim Kolegium Redakcyjnym i Radzie Naukowej naukowców zajmujących się tematyką Animal Studies jest w swoich założeniach przestrzenią współpracy badaczy z różnych dziedzin, którzy poruszają, nierzadko w sposób interdyscyplinarny, kwestie takie jak, podmiotowość zwierząt, ekokrytyka, posthumanizm, antropocentryzm, reprezentacje zwierząt w literaturze i kulturze czy też prawa zwierząt. Wychodząc z założenia, że spotkanie badaczy reprezentujących różne obszary badań i różne metodologie może przynieść pogłębioną wiedzę na temat relacji człowiek – zwierzę(ta), zapraszamy przedstawicieli zarówno nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych do współpracy. Czasopismo Zoophilologica jest recenzowane i ukazuje się jako rocznik w wolnym dostępie online.

Editorial board

Rada naukowa
Andrzej Bereszyński (Instytut Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), Piotr Czerwiński
(Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ), Ewa Domańska (Instytut Historii UAM/Department
of Anthropology Stanford University), Andrzej Elżanowski (Instytut Zoologii PAN), Paweł Gusin (Instytut
Fizyki Teoretycznej UWr ), John W.M. Jagt (Natuurhistorisch Musem Maastricht, Holandia), Elena Jagt-
Yazykova (Katedra Biosystematyki UO/Saint Petersburg State University), Andrzej Kiepas (Instytut Filozofii
UŚ), Dominique Lestel (Ecole normale supérieure, Francja), Ramona Malita (West University of Timisoara,
Rumunia), Eric W.A. Mulder (Natura Docet Wonderryck Twente Denekamp, Holandia), Aleksander
Nawarecki (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej UŚ), Małgorzata Quinkenstein (Zentrum für Historische
Forschung PAN, Niemcy), Inna Shved (Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. Пушкіна, Białoruś),
Alfia Smirnowa (Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny, Rosja), Tadeusz Sławek (Katedra Literatury
Porównawczej UŚ), Włodzimierz Tyburski (Instytut Filozofii UMK), Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
(Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ) – przewodnicząca RN, Krzysztof Ziarek
(Department of Comparative Literature University at Buffalo, USA), Joanna Żylińska (Department of Media
and Communications Goldsmiths, University of London Anglia)


Kolegium redakcyjne
Anna Barcz (ekokrytyka), Dominika Dzwonkowska (filozofia i bioetyka), Mirosława Michalska-
Suchanek (literaturoznawstwo), Marzena Kubisz (zastępca redaktor naczelnej), Jacek Kurek (historia),
Tomasz Nowak (językoznawstwo), Dominika Pieczka (sekretarz redakcji), Piotr Skubała (nauki biologiczne),
Zuzanna Szatanik (sekretarz redakcji), Justyna Tymieniecka-Suchanek (redaktor naczelna),
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (kulturoznawstwo)


Redaktorzy językowi
Dżulietta Markusik (native speaker, redaktor tekstów rosyjskich), Alina Mitek-Dziemba (redaktor tekstów
polskich), David Schauffler (native speaker, redaktor tekstów angielskich)


Rada recenzentów
Agata Bielik-Robson (Instytutu Filozofii i Socjologii PAN/Uniwersytet w Nottingham, Anglia), Mirela
Boncea (West University of Timisoara, Rumunia), Grażyna Borkowska (IBL PAN), Irena Fijałkowska-Janiak
(Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej UG), Katarzyna Gadomska (Instytut Języków
Romańskich i Translatoryki UŚ), Jacek Lejman (Instytut Filozofii UMCS), Krzysztof Łastowski (Zakład
Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM), Wojciech Małecki (Instytut Filologii Polskiej UWr),
Bogusław Pawłowski (Katedra Biologii Człowieka, UWr), Danuta Ślęczek-Czakon (Instytut Filozofii UŚ),
ks. Alfred Marek Wierzbicki (Instytut Filozofii Teoretycznej KUL), Zbigniew Wróblewski (Instytut Filozofii
Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL)

Submission guidelines

Wytyczne dla autorów
Autorzy proszeni są o korzystanie z zaleceń edytorskich dostępnych na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/2271

 
Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem
Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 3. Where available, URLs for the references have been provided.
 4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.