Prosecutors' Handbook for Prosecution of Domestic Violence Cases Cover Image

Priručnik za tužioce za procesuiranje predmeta nasilja u porodici
Prosecutors' Handbook for Prosecution of Domestic Violence Cases

Author(s): Vedran Alidžanović, Damir Čačković, Hajrija Hadžiomerović-Muftić, Advija Hajdo Balta, Šeila Heljić, Azra Ibrahimpašić, Dijana Kukobat, Siniša Marković, Žarko Milić, Suada Salkić, Edin Šaćirović
Contributor(s): Nenad Galić (Editor), Callum Watson (Editor)
Subject(s): Criminal Law, Human Rights and Humanitarian Law, Studies in violence and power, Family and social welfare, Sociology of Law
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: Handbook for prosecutors; domestic violence; criminal law; victims of domestic violence; Bosnia and Herzegovina; investigation; prosecution;
Summary/Abstract: Uvođenjem nasilja u porodici kao delikta u odgovarajuće krivične zakone u BiH, od 2003. godine započinju napori krivičnopravnih aktera, posebno nosilaca pravosudnih funkcija, na iznalaženju kvalitetnog i usklađenog pristupa i odgovora na nasilje u porodici; pristupa koji u konačnici treba dovesti do efikasnog kažnjavanja počinilaca i pružanja zaštite žrtvama nasilja u porodici. Policija, tužilaštvo i sudovi kao odgovorni za istraživanje, inkriminiranje i presuđivanje predmeta nasilja u porodici suočavaju se sa brojnim izazovima u radu. Kada je u pitanju postupanje tužilaca, između ostaloga, a prema svjedočanstvima praktičara: po pravilu nema specijalizacije u postupanju; predmetima se u većini slučajeva ne pristupa ažurno; postoji nerazumijevanje različitih elemenata ovog krivičnog djela i nedostatak optuživanja za sve prisutne oblike izvršenog nasilja, drskog ili bezobzirnog ponašanja u porodici; dolazi do čestih obustava istraga ili odustajanja od optužnice uslijed odbijanja oštećene-svjedoka da svjedoči; nedovoljne koordinacije tužilaštva i policije u provođenju istražnih radnji i dr. Postoji prepoznata potreba za unaprjeđenjem odgovora pravosuđa na nasilje u porodici. U kojoj mjeri će institucionalni represivni aparat na različitim nivoima organizacije vlasti u BiH biti spreman ponuditi efikasan pristup u rješavanju predmeta nasilja u porodici zavisiće od brojnih faktora. [...]

  • Page Count: 57
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian