Judicial Handbook: Domestic Violence – Appendix to the Handbook on Judicial Review of Domestic Violence Cases in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Vodič u postupanju: nasilje u porodici – Dodatak Priručniku za sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini
Judicial Handbook: Domestic Violence – Appendix to the Handbook on Judicial Review of Domestic Violence Cases in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Nenad Galić
Contributor(s): Adisa Okerić Zaid (Translator)
Subject(s): Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Studies in violence and power, Family and social welfare, Sociology of Law
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: Judical handbook; domestic violence; judical review; Bosnia and Herzegovina; domestic violence cases; sexual abuse; children and domestic violence;
Summary/Abstract: Vodič u postupanju sadržinski je komplementaran Priručniku: Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH i pripremljen je kako bi sudijama poslužio kao dodatni izvor korisnih informacija u vezi s nasiljem u porodici. Kao takav, vodič obrađuje oblasti koje se nadovezuju na teme i preporuke iz priručnika; ali sadrži i poglavlja koja obrađuju nove teme od značaja za sudsko razmatranje predmeta nasilja u porodici. Prvo poglavlje pruža sažet teorijski okvir nasilja u porodici koji je važan za cjelovitije razumijevanje kompleksnosti fenomena nasilja u porodici. U okviru ovog poglavlja definirano je zlostavljanje kao nasilje u porodici; objašnjeni su uzroci nasilja u porodici; ukratko su predstavljeni faktori rizika povezani sa nasiljem u porodici a koji se često u praksi pogrešno tumače kao uzroci nasilja; te je prikazana tipologija nasilnih veza i njen značaj za rad pravosudnih aktera. U drugom poglavlju predstavljena je tematika poznavanja konteksta nasilja u porodici, a kako bi sudovi imali potpuniju sliku prilikom razmatranja predmeta nasilja u porodici. U ovom dijelu posebno su predstavljene sljedeće teme: seksualno zlostavljanje kao nasilje u porodici, izloženost djece nasilju u porodici i posljedice nasilja na djecu, te davljenje kao oblik ekstremnog nasilja u porodici. Svako potpoglavlje sadrži praktična uputstva za sudije u vezi sa datom temom, s ciljem informiranja sudijske prakse tokom različitih faza krivičnog postupka.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-0320-9-7
  • Page Count: 72
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian