Risks of Corruption in Public-Private Partnership in Macedonia Cover Image

Ризици од корупција кај јавно приватно партнерство во Македонија
Risks of Corruption in Public-Private Partnership in Macedonia

Author(s): Ana Stojilovska
Subject(s): Civil Society, Governance, Public Administration, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Аналитика Тинк-тенк Организација
Keywords: Macedonia; corruption; public-private partnership; governance; civil sector;
Summary/Abstract: Борбата со корупцијата е горливо прашање за Република Македонија. Европска комисија во последниот извештај за напредок констатира дека корупцијата и понатаму продолжува да постои во многу области и дека корупцијата во јавните набавки е сериозен проблем. Понатаму, корупцијата на локално ново во Република Македонија е недоволно истражена, а и јавната доверба во институциите надлежни за справување со корупција е ниска, па затоа е важно поактивно вклучување на граѓанскиот сектор во мониторирање на трошењето на јавните пари како и континуирано истражување на областа, со цел да се придонесе кон зајакнување на доброто владеење во државата.

  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2014
  • Language: Macedonian