Analysis of the latest proposal for amendments to the Law on Energy from July 2012 Cover Image

Анализа на последниот предлог за изменување и дополнување на Законот за енергетика од јули 2012
Analysis of the latest proposal for amendments to the Law on Energy from July 2012

Author(s): Sonja Zuber, Ana Stojilovska
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Society, Environmental and Energy policy, Government/Political systems
Published by: Аналитика Тинк-тенк Организација
Keywords: Macedonia; energy law; institutions of the state and civil society; private sector; investors;
Summary/Abstract: Во Македонија последниве месеци се подготвува ново изменување и дополнување на Законот за енергетика кој беше усвоен во февруари 2011 година. Процесот како таков не е спорен, имено државните институции, секогаш имаат право да предложуваат измени во постоечките норми и регулативи за нивно допрецизирање или подобрување со цел нивна подобра имплементација на терен. Сепак, она што се појавува како континуиран проблем во Република Македонија е хроничниот недостаток на дебата за законски решенија и политики, која дококолку постои најчесто не дава простор за придонес од граѓанското општество, како што во случајов е очигледно со секторот за енергетика. Ова е дел од традицијата во односите помеѓу институциите на државата и останатите сектори во општеството, бидејќи институциите немаат воспоставено јасни канали за соработка со граѓанскиот сектор и неретко гледаат на истиот со недоверба.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2012
  • Language: Macedonian