How to strengthen the coherence of Czech policies for international development? Realistic approach in the areas of migration, trade and agriculture Cover Image

Jak posílit koherenci českých politik pro mezinárodní rozvoj? Realistický přístup v oblastech migrace, obchodu a zemědělství
How to strengthen the coherence of Czech policies for international development? Realistic approach in the areas of migration, trade and agriculture

Author(s): Ondřej Horký
Subject(s): Agriculture, International relations/trade, State/Government and Education, Transformation Period (1990 - 2010), Migration Studies
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Czech policy; trade; agriculture; migration; development; brain drain;
Summary/Abstract: I zdánlivě malé úpravy českých politik v oblasti migrace, obchodu a zemědělství mají velký vliv na rozvojové země, často větší než výrazné navýšení rozvojové spolupráce. Větší zohlednění zájmů chudých zemí v českých politikách je však mimořádně složité kvůli velkému počtu aktérů a jejich odlišným zájmům a institucionálním kulturám. Pokud má však mít česká rozvojová politika smysl, je nutné začít s posilováním koherence politik pro rozvoj co nejdříve. • V oblasti migrace je třeba pečlivě sledovat dopady pilotního projektu řízené migrace a reformovat program vládních stipendií pro studenty a studentky z rozvojových zemí tak, aby nepřispívaly jako dosud k „odlivu mozků“, ale je-li to uskutečnitelné, k jejich „oběhu“, tedy dočasné migraci. Také je nutné usnadnit zasílání remitencí přistěhovalců do rozvojových a transformujících se zemí a výhledově zapojit do rozvoje jejich diaspory. • V oblasti mezinárodního obchodu a zemědělství musí příslušné rezorty především plnit programové prohlášení vlády, které jim ukládá brát v potaz dopady obou politik na rozvojové země. Česká republika by měla prosazovat svoji spíše liberální pozici především také v bourání bariér na straně rozvinutých zemí. Společně je třeba přizvat Exportní garanční a pojišťovací společnosti k dialogu o mezinárodním rozvoji i proto, že v oblastech obchodu a zemědělství neexistuje shoda ohledně jeho významu.

  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2008
  • Language: Czech