Free Legal Aid in the Republic of Serbia Cover Image

Besplatna pravna pomoć u Republici Srbiji
Free Legal Aid in the Republic of Serbia

Author(s): Gordana Krstić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Human Rights and Humanitarian Law, Public Law, Evaluation research, EU-Legislation
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional Court; legal aid; free legal aid; Republic of Serbia; guarantee of the right to free legal aid; ESLJP; European court for human rights; draft law;
Summary/Abstract: Besplatna pravna pomoć u Republici Srbiji je fragmentarno regulisana, što ima za posledicu da veliki broj građana nije upoznat sa mehanizmima za ostvarivanje svojih prava i interesa bez naknade. Delovanje različitih organizacija na lokalnom, gradskom, pokrajinskom i državnom nivou u takvom pravnom sistemu dovodi do polarizacije pravne zaštite i nejednakog, neravnopravnog tretmana i nesupstancijalnog odnosa prema građanima. Davanje prednosti i naglašavanje određene društvene pojave kao primarne vodi u latentnu opasnost od marginalizacije drugih ugroženih grupacija. Zbog toga je od ključnog značaja za unapređenje ljudskih i manjinskih prava i osnovnih sloboda donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i institucionalna konsolidacija tog prava. Ono treba da bude dostupno svim građanima i treba da zadovolji savremene standarde na taj način što će njegovo vršenje biti garantovano od strane entiteta koji imaju kapacitet za pružanje kvalitetnih usluga od davanja opštih informacija preko uputstva i saveta za postupanje do zastupanja u postupcima pred sudovima, organima uprave. Jedino tako pravna pomoć bez naknade može da doprinese efikasnijem, bržem i kvalitetnijem ostvarivanju prava stranaka i adekvatnom pristupu sudu. Afirmacija materijalne dostupnosti pravde jedan je od strateških ciljeva reforme pravosuđa u Republici Srbiji, nužan za zadovoljenje kriterijuma postavljenih od strane Evropske unije u Poglavlju 23 - Pravosuđe i osnovna prava. U narednom periodu potrebno je preispitati postojeću mrežu pružalaca besplatne pravne pomoći i garancije uživanja prava bez naknade garantovanih posebnim zakonima, a zatim revidirati nacrt Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći tako što će ekstenzivno biti definisani korisnici besplatne pravne pomoći, koji će moći direktno da se obrate svim pružaocima za dobijanje pravnih usluga, bez centralnog odlučivanja i imenovanja primalaca od strane centra za socijalni rad. S tim u vezi, važno je zakonom ustanoviti autonomni sistem pružalaca besplatne pravne pomoći, u kom će biti omogućena participacija nevladinim organizacijama u pružanju primarne pravne pomoći, ali i sekundarne pravne pomoći u domenu njihove delatnosti i koordinacija rada svih ovlašćenih subjekata. Determinisanje sadržaja pravne pomoći je jedna je od ključnih stavki novog zakona, a on mora biti detaljan, jasan i usklađen sa važećom zakonskom regulativom. Dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije predstavljaju sine qua non faktor za primenu zakona, te je važno osmisliti i isplanirati izvore finansiranja i način raspodele novčanih sredstva pružaocima besplatne pravne pomoći. Uz ozbiljan pristup ovoj reformskoj aktivnosti, analizu i rešenost države da uspostavi delotvoran sistem besplatne pravne pomoći, posebno zbog postojanja zadovoljavajuće mreže pružalaca pravne pomoći, Republika Srbija je na dobrom putu da ispuni i taj uslov iz Poglavlja 23 i napravi bitan korak ka integraciji evropskih tekovina.

  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian