Administrative dispute in the Federation of Bosnia and Herzegovina - the possibility of decision making in a full jurisdiction dispute Cover Image

Upravni spor u Federaciji BiH – mogućnost odlučivanja u sporu pune jurisdikcije
Administrative dispute in the Federation of Bosnia and Herzegovina - the possibility of decision making in a full jurisdiction dispute

Author(s): Nurko Pobrić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Human Rights and Humanitarian Law, Public Law, EU-Legislation
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; BiH; FBiH; administrative dispute; decision making; jurisdiction; ZUS; human rights;
Summary/Abstract: ZUS u normativnom pogledu sadrži značajne mogućnosti da se spor pred nadležnim sudovima odvija kao spor pune jurisdikcije. Međutim, ona se u praksi ne koristi dovoljno, pa se, u pravilu, upravni sporovi odvijaju kao sporovi o zakonitosti. ZUS sadrži i neka rješenja (na koja je ukazano), koja nisu u funkciji efikasne zaštite prava građana, kao i rješenja koja nisu u skladu sa članom 6 stav 1 Konvencije. Spomenute nedostake ZUSa, neophodno je otkloniti, izmjenom ZUSa ili donošenjem novog ZUSa. U novom ZUSu (ili u njegovim izmjenama), trebalo bi odrediti, kao pravilo, da u upravnim sporovima sudi vijeće od trojice sudija, a izuzetno sudija pojedinac. Takođe, neophodno je „vratiti“ rješenje iz ranije važećeg ZUSa, da na ništavost upravnog akta sud pazi po službenoj dužnosti. Odredbe ZUSa o obaveznim elementima tužbe, pa i tužbe zbog šutnje uprave, potrebno je sadržajno šire i jasnije urediti. U cilju usklađivanja ZUSa sa članom 6 stav 1 Konvencije, ZUS bi, kao pravilo, trebao uspostaviti obaveznost usmene rasprave i odlučivanje u sporu pune jurisdikcije, te pravo na žalbu, u odnosu na prvostepenu presudu (i rješenje). S istim ciljem, trebalo bi sistematski riješiti pitanje besplatne pravne pomoći.

  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian