Withdrawal of the decision of the Republican referendum on the work of the Court and Prosecutor's Office of BiH and the start of negotiations with the EU Cover Image

Povlačenje odluke republičkog referenduma o radu suda i tužilaštva BiH i početak pregovora sa EU
Withdrawal of the decision of the Republican referendum on the work of the Court and Prosecutor's Office of BiH and the start of negotiations with the EU

Author(s): Adi Džamalija
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Public Law, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; judiciary; reform; legal framework; republican referendum; activities; EU; BiH;
Summary/Abstract: Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u svom fokusu ima reformu pravosuđa i put BiH prema Evropskoj uniji. Dijalog je nastao kao rezultat pregovora između predstavnika EU i Republike Srpske. Osnivanje i rad ovog dijaloga nije utemeljen u važećim pravnim propisima Bosne i Hercegovine. U radu dijaloga učestvuju predstavnici vlasti iz Republike Srpske, Federacije BiH i Evropske unije. Čini se da ova forma rada oslobađa prostor u kojem bi u pogledu ispunjenja uslova za članstvo u Evropskoj uniji entiteti mogli državi nametnuti obaveze (na indirektan način). EU je već dostavila prvi set preliminarih preporuka koje imaju za cilj brže pristupanje Bosne i Hercegovine Uniji. Cilj strukturalnog dijaloga je konsolidacija pravne države, odnosno vladavine prava u zemlji, stvaranje pravosudnog sistema koji će odgovarati standardu nezavisnosti, nepristrasnosti, koji će biti samostalan i koji će služiti svim građanima Bosne i Hercegovine.

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2011
  • Language: Croatian