Seminar of East Slavic Languages and Literature Cover Image
  • Price 4.50 €

Seminář východoslovanských jazyků a literatur
Seminar of East Slavic Languages and Literature

Author(s): Aleš Brandner
Subject(s): Language studies, Studies of Literature, Recent History (1900 till today), Russian Literature, Ukrainian Literature, Eastern Slavic Languages, 18th Century, 19th Century
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: East Slavic; language; literature; seminar;
Summary/Abstract: Seminář východoslovanských jazyků a literatur zajišťuje výuku jazykovědných a literárněvědných disciplín pro obory ruština a ukrajinština a vědecké bádání v této oblasti. Vědecká a pedagogická činnost v oboru rusistiky se na brněnské filozofické fakultě rozvíjela zprvu (po založení brněnské univerzity v roce 1919) v rámci srovnávací slovanské jazykovědy a paleoslovenistiky. Jako samostatný obor se studium rusistiky datuje od roku 1923, kdy do Brna přišel Sergij Grigorjevič Vilinskij (1976–1950), někdejší profesor univerzity v Oděse. Pracoval zde až do roku 1950. Přestože byl svým vzděláním badatel spíše jazykovědného zaměření, věnoval pozornost literárněvědné problematice, zejména medievalistice, později pak i ruské literatuře 18. a 19. století i přelomu 19. a 20. století. Počátkem studijního roku 1928/29 přišel do Brna z Bratislavy Frank Wollman (1888–1969), profesor srovnávacích dějin slovanských literatur. Jeho zásluhou byla v širším rámci slovanské komparatistiky pěstována též literárněvědná rusistika. V Brně působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1959. Brněnské rusistice se dodalo vydatné posily v osobě Romana Osipoviče Jakobsona (1896–1982). Nastoupil zde v roce 1933 jako docent, v roce 1933 byl jmenován profesorem. Jeho vědecký záběr přesahoval hranice lingvistického bádání, zasahoval i problémy literárněvědné. V roce 1939 z rasových důvodů odešel do ciziny. Dalším předválečným vyučujícím ruštiny byl Bořivoj Novák (1906–1973). Zasloužil se o vybavení slavistických a rusistických knižních fondů brněnské filozofické fakulty. V osobě Bořivoje Nováka a Franka Wollmana byla zabezpečena i kontinuita brněnské rusistiky po II. světové válce s rusistikou předválečnou.

  • Page Range: 15-18
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2019
  • Language: Czech