"Problem" of Immigration in Dynamic / Static Political Dilemma Cover Image
  • Price 4.50 €

Dinamik/Statik Siyaset İkileminde Göçmenlik “Sorunu”
"Problem" of Immigration in Dynamic / Static Political Dilemma

Author(s): Esin Hamdi Dinçer
Subject(s): Politics, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Turkey; migration; politics; immigration; human rights;
Summary/Abstract: Göç ve toplumsal değişim arasındaki ilişkide toplumsal hareket bağlamında göçü bir insan hakkı olarak değerlendiren Stephen Castles, göçü toplumsal sorunların kaynağı olarak değerlendirmenin yanlışlığına vurgu yapar. Castles göçün her koşulda kötü bir şey olarak varsayılmasının bir norm haline geldiğini iddia eder. Buna karşılık aslında göçün sosyal bir ilişki olduğunu kabullenmemiz gerektiğini öne sürer. Ona göre eğer ortada bir sorun varsa bile bu sorunun kaynağı eşitsizliklerdir. Dünyadaki eşitsizliklerin azalmasıyla göçü zorunlu kılan koşullar da azalacaktır (Castles, 2010, s. 1568). Castles’e göre sorunun kaynağı insan hakları ve eşitlik temelli kavrayışın terkedilmiş olmasıdır. Bunun yanında göçe dair sorun algısını yaygınlaştıranın ise akademi içi ve akademi dışı bilgi birikimini kuran çalışmalar olduğunu öne sürer ve bu çalışmaların oluşum süreçlerine katkı sağlayan koşulları belirginleştirerek algının nasıl kurulduğunun soykütüğünü ayrıntılı şekilde analiz eder. İlk olarak bu analize göre sosyal bilimlerde disiplinlerarasılığın yok olması bütünlüklü bir göç analizini mümkün olmaktan çıkarmıştır. İkinci olarak göç çalışmaları gün geçtikçe spesifik örnekler üzerinden şekillenmeye başlamıştır. Üçüncüsü devletle yapılan işbirlikleri neticesinde göç çalışmaları devletlerin istediği yöne evrilen çalışmalar haline gelmiştir. Dördüncü olarak çalışmalarda göç ile ortaya çıkan çoğulcu ve dayanışmacı ağlara yapılan vurgular azalmıştır. Beşincisi sosyal teori üzerine kurulan çalışmaların sayısı azalmıştır. Son olarak ise ekonomi temelli göç açıklamaları sayısal bir ağırlık kazanmıştır ve çeşitliliğin diğer konularla ilişkisi ikincil ve dışsal hale getirilmiştir. Castles bunlara karşılık eğer göç çalışmalarının normatif bir hedefi olacaksa bu çalışmaların göçün azaltılması için değil, insanların nasıl bir arada, insan haklarına saygılı ve eşit yaşayabileceklerinin araştırılması için yapılması gerektiğini vurgular (Castles, 2010, s. 1569-1574).

  • Page Range: 185-192
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2016
  • Language: Turkish