Factors determining educational aspirations and educational segregation of girls and boys in the Czech educational system Cover Image
  • Price 3.50 €

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému
Factors determining educational aspirations and educational segregation of girls and boys in the Czech educational system

Author(s): Iva Šmídová, Klára Janoušková, Tomáš Katrňák
Subject(s): Gender Studies, School education, State/Government and Education, Social differentiation, Sociology of Education
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Czech Republic; educational system; segregation of boys and girls; gender equality;
Summary/Abstract: Ve společnosti organizované na principech tržního hospodářství, kde je pozice na trhu práce jednou ze základních složek individuální identity a kde je vyšší vzdělání asociováno s vyšším příjmem a prestiží, se politická a akademická obec shodují na potřebě odstraňovat nerovnosti ve vzdělávacích systémech. Jednou ze základních kategorií, podle které se distribuuje nerovnost, je také gender. V anglo-americkém kontextu a v zemích západní Evropy byla pozornost do devadesátých let věnována zejména znevýhodnění dívek, během posledních dvou dekád se v centru pozornosti ocitají genderové rozdíly ústící v neprospěch chlapců. Výzkumy zaměřené na genderové nerovnosti ve vzdělávacím systému jsou v ČR, ve srovnání se zahraniční produkcí, spíše sporadické. To přesto, že rozdíly mezi studijními výkony chlapců a dívek, které jsou považovány za indikátory genderové rovnosti ve vzdělávání, patří v ČR podle výsledků mezinárodních komparací v rámci zemí OECD k jedněm z nejvyšších (Schnepf 2004, Potužníková a Straková 2006), a rozdíly v měřených matematických dovednostech se dokonce v čase prohlubují (Palečková a Tomášek 2005).

  • Page Range: 36-62
  • Page Count: 27
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech