International Organizations Cover Image

Međunarodne organizacije
International Organizations

Author(s): Nedžad Smailagić
Subject(s): International Law, Government/Political systems, International relations/trade, Peace and Conflict Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: international organizations; Dayton Peace Accords; High Representative; some international organizations;
Summary/Abstract: općenito govoreći, međunarodne organizacije su tekovina dvadesetog stoljeća koje se osnivaju s ciljem ostvarivanja određenih interesa. Članice tih organizacija su najčešće države kao osnovni subjekti međunarodnog prava. Bosna i Hercegovina, kao i sve druge moderne zemlje, je prisutna u članstvu i aktivnostima međunarodnih organizacija kojima se uređuju savremeni međunarodni odnosi na regionalnom i univerzalnom planu. Cilj ovog rada je da predstavi, u kratkim crtama, međunarodne organizacije u sistemu savremenih međunarodnih odnosa, i to kroz prizmu Bosne i Hercegovine. ova tema dobija na značaju kada se uvidi da je Bosna i Hercegovina zemlja u tranziciji sa izraženim euroatlantskim aspiracijama, a u kojoj istovremeno različite međunarodne organizacije imaju značajan pravni, društveni i politički uticaj. nakon kratkog teorijskog uvoda u međunarodne organizacije, rad prisustvo i aktivnosti međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, posebno se analiziraju pojedine međunarodne organizacije od značaja za Bosnu i Hercegovinu. kancelarija visokog predstavnika analizira se u posebnom odjeljku, kao i organizacije koje su prisutne u Bosni i Hercegovini kao što su organizacija ujedinjenih nacija i njene specijalizirane agencije, te organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi i Vijeće Evrope.

  • Page Range: 546-571
  • Page Count: 26
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian