Creativity as a professional competence Cover Image

Kreatywność jako kompetencja zawodowa
Creativity as a professional competence

Author(s): Olga Samuel-Idzikowska
Subject(s): Business Economy / Management, Human Resources in Economy, Business Ethics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: creativity; innovation; development; human capital; professional; competence; kreatywność; innowacyjność; rozwój; kapitał ludzki; kompetencje zawodowe
Summary/Abstract: Nowadays, human capital is by far the most valuable asset of today’s enterprises. Taking into account the variability of the environment and the need for continuous distinction on the market, creativity, as the professional competence of employees, seems to be one of the key factors affecting the organization’s success. The purpose of this paper is to emphasize the importance of creativity as an element of human capital, to show how creativity from the quality accessible to every human being evolves into the professional competence highly desirable in the modern labour market. Attention has also been paid to the causes of disappearance of creativity in adults. The paper presents the results of a pilot study carried out in April / May 2016 with the participation of 40 students of the Faculty of Management at the University of Lodz. The purpose of the study was to diagnose students’ willingness to use creative tools in their future work. // W dzisiejszych czasach, kapitał ludzki jest zdecydowanie najcenniejszym bogactwem współczesnych przedsiębiorstw. Uwzględniając zmienność otoczenia i konieczność ciągłego wyróżniania się na rynku, kreatywność, jako kompetencja zawodowa pracowników, wydaje się być jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces organizacji. Celem niniejszego opracowania jest podkreślenie znaczenia kreatywności, jako elementu kapitału ludzkiego. Ukazanie, w jaki sposób kreatywność od cechy, dostępnej każdemu człowiekowi, ewoluuje do kompetencji zawodowej niezwykle pożądanej na współczesnym rynku pracy. Zwrócono także uwagę, na przyczyny zanikania kreatywności u ludzi dorosłych. W opracowaniu przedstawiono wynik badania pilotażowego, przeprowadzonego w okresie kwiecień/maj 2016 z udziałem 40 studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Celem badania była diagnoza gotowości studentów do stosowania narzędzi kreatywnych w przyszłej pracy zawodowej.

  • Page Range: 45-59
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish