Dimensions of creativity in marketing Cover Image

Wymiary kreatywności w obszarze marketingu
Dimensions of creativity in marketing

Author(s): Ewa Jerzyk
Subject(s): Business Economy / Management, Marketing / Advertising, Business Ethics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: creativity; marketing; management; creativity process; kreatywność; marketing; zarządzanie; proces kreatywności
Summary/Abstract: Due to market changes, new challenges are emerging before modern marketing management. To meet them, we need to look for tools that will be effective in such circumstances. Marketing needs knowledge and skills in the field of creativity management to be able to build a competitive advantage based on innovative and original concepts of activities. This article shows how creativity should be treated in the organization in marketing area so that it serves to build and extend the values offered to customers, and becomes an area of business activity that can be managed and used effectively to build competitive advantage. Considerations focus on four dimensions of creativity (so-called 4Ps of creativity): entity, process, conditioning, and outcome. // W związku ze zmianami na rynku przed współczesnym zarządzaniem marketingowym otwierają się nowe wyzwania. Aby im sprostać, trzeba szukać narzędzi, które będą w takich okolicznościach skuteczne. Marketing potrzebuje wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania kreatywnością, żeby móc budować przewagę konkurencyjną opartą na nowatorskich i oryginalnych koncepcjach działań. W niniejszym artykule przedstawiono, w jaki sposób należy traktować kreatywność w przedsiębiorstwie w obszarze marketingu, aby służyła budowaniu i powiększaniu wartości oferowanych nabywcom. Aby była to sfera aktywności przedsiębiorstwa, którą można zarządzać i skutecznie wykorzystywać do budowania przewagi konkurencyjnej. Rozważania koncentrują się na czterech wymiarach kreatywności (tzw. 4P kreatywności): podmiocie, procesie, uwarunkowaniach i wyniku.

  • Page Range: 15-25
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish