REGIONAL INEQUALITIES IN POLAND IN THE LIGHT OF THE NEOCLASSIC GROWTH MODELS Cover Image
  • Price 2.00 €

NIERÓWNOŚCI REGIONALNE W POLSCE NA TLE NEOKLASYCZNYCH MODELI WZROSTU
REGIONAL INEQUALITIES IN POLAND IN THE LIGHT OF THE NEOCLASSIC GROWTH MODELS

Author(s): Krzysztof Malaga
Subject(s): Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: regional inequalities
Summary/Abstract: W rozdziale przedstawimy wyniki analizy nierówności regionalnych w Polsce przeprowadzonej przy wykorzystaniu neoklasycznych modeli wzrostu. W centrum naszej uwagi znajdować się będą standardowe modele wzrostu Solowa-Swana oraz Mankiwa-Romera-Weila, który różni się od modelu wzrostu Solowa-Swana tym, że oprócz kapitału fizycznego jako czynnik wzrostu gospodarczego rozpatruje się w nim kapitał ludzki. W istocie nie zmienia to formalnych własności modelu wzrostu Mankiwa-Romera-Weila w stosunku do modelu wzrostu Solowa-Swana. Oba należą bowiem do klasy neoklasycznych modeli egzogenicznego wzrostu gospodarczego, w których stopy wzrostu zmiennych w przeliczeniu na pracującego (osobę) w stacjonarnych stanach równowagi są zerowe, a stopy wzrostu zmiennych wyjściowych są równe egzogenicznej stopie wzrostu liczby pracujących (ludności). Jakkolwiek, z formalnego punktu widzenia, standardowy model wzrostu Mankiwa-Romera-Weila można uważać za efekt niejako mechanicznego uogólnienia standardowego modelu wzrostu Solowa-Swana, to warto go zastosować do empirycznej analizy nierówności regionalnych w Polsce, po to, by z jednej strony określić teoretyczne ramy analizy wpływu kapitału ludzkiego na nierówności regionalne w Polsce w danym okresie początkowym i w długim horyzoncie czasu; z drugiej strony natomiast, wykorzystując dane statystyczne, rozstrzygnąć problem wyboru adekwatnego statystycznego odpowiednika kapitału ludzkiego.

  • Page Range: 126-165
  • Page Count: 40
  • Publication Year: 2007
  • Language: Polish