HUMAN CAPITAL IN MODELS AND THE GROWTH THEORY Cover Image
  • Price 2.00 €

KAPITAŁ LUDZKI W MODELACH I TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO
HUMAN CAPITAL IN MODELS AND THE GROWTH THEORY

Author(s): Krzysztof Cichy, Krzysztof Malaga
Subject(s): Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: human capital
Summary/Abstract: Jedno z najistotniejszych pytań zadawanych przez ekonomistów dotyczy przyczyny zróżnicowania bogactwa narodów. Dlaczego niektóre kraje są bardzo biedne, a inne bardzo bogate? Jak pomóc biednym krajom osiągnąć wyższy wzrost gospodarczy tak, by mogły zmniejszyć swoje ubóstwo? Próby odpowiedzi na te pytania można znaleźć w teorii wzrostu gospodarczego. Wiele z obecnych rozważań teoretycznych nawiązuje do modelu Solowa (1956). Model ten objaśnia różnice PKB per capita w różnych krajach zróżnicowanym tempem akumulacji kapitału fizycznego. Badania empiryczne pokazują jednak, że tempo akumulacji kapitału nie może w pełni uzasadnić międzynarodowych różnic dochodu narodowego. Obecnie coraz większą rolę przypisuje się kapitałowi ludzkiemu. W rozdziale tym dokonano przeglądu wybranych prac na temat kapitału ludzkiego, a w szczególności jego roli we wzroście gospodarczym. W drugim punkcie zwrócono uwagę na przyczyny zainteresowania się ekonomistów problematyką kapitału ludzkiego. W trzecim punkcie dokonano chronologicznego przeglądu prac dotyczących kapitału ludzkiego pod kątem sposobu jego definiowania oraz pomiaru. Opisano w nim też szczegółowo wybrane modele wzrostu uwzględniające kapitał ludzki. W czwartym punkcie wskazano kierunki dalszych badań dotyczących zagadnienia kapitału ludzkiego w teorii wzrostu gospodarczego.

  • Page Range: 18-53
  • Page Count: 36
  • Publication Year: 2007
  • Language: Polish