SOCIAL CAPITAL AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT IN THE SOCIOLOGICAL CONSIDERATION Cover Image
  • Price 2.00 €

KAPITAŁ SPOŁECZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA ROZWÓJ W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM
SOCIAL CAPITAL AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT IN THE SOCIOLOGICAL CONSIDERATION

Author(s): Jerzy Bartkowski
Subject(s): Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: social capital
Summary/Abstract: Socjologowie określają kapitał społeczny, uwzględniając te czynniki społeczne lub te elementy kultury zbiorowej, które wpływają na dobrobyt jej członków. Różnice zasobów kapitału społecznego powodują, że zbiorowości o tych samych zasobach materialnych i o zbliżonych warunkach gospodarowania mają różny poziom osiągnięć gospodarczych i społecznych. Niekiedy posiadane zasoby materialne wykorzystują w sposób suboptymalny, pozostając poniżej tego poziomu dobrobytu, jaki mogłyby w danych warunkach osiągnąć. Z przyczyn nieekonomicznych, głównie społecznych, nie są w stanie wykorzystać tych szans, jakie obiektywnie posiadają. Istnieją więc znaczące czynniki społeczne w determinowaniu poziomu i jakości aktywności ekonomicznej, a w perspektywie czasowej – rozwoju społeczno-gospodarczego. Kultura społeczna grupy nabiera przez to znaczenia określonej jakości ekonomicznej, istotnej dla dobrobytu jej członków i dla jej rozwoju jako całości.

  • Page Range: 54-97
  • Page Count: 44
  • Publication Year: 2007
  • Language: Polish