Hana Urbancová: Trávnice – lúčne piesne na Slovensku; Mojmír Benža, Peter Slavkovský, Rastislava Stoličná: Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín  Cover Image

Hana Urbancová: Trávnice – lúčne piesne na Slovensku; Mojmír Benža, Peter Slavkovský, Rastislava Stoličná: Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín
Hana Urbancová: Trávnice – lúčne piesne na Slovensku; Mojmír Benža, Peter Slavkovský, Rastislava Stoličná: Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín

Author(s): Rastislava Stoličná, Viera Urbancová, Daniel Luther, Peter Slavkovský, Eva Krekovičová, Igor Thurzo, Hana Hlôšková, Katarína Nádaská, Barbora Jarošová, Lenka Majchráková, Ivana Šusteková, Miriam Ďurišová, Jan Luffer
Subject(s): Review
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: Hana Urbancová: TRÁVNICE – LÚÈNE PIESNE NA SLOVENSKU Ku genéze, štruktúre a premenám piesòového žánru. AEPress, Bratislava 2005, Mojmír Benža, Peter Slavkovský, Rastislava Stoličná: ATLAS TRADIÈNEJ KULTÚRY SLOVENSKÝCH MENŠÍN V STREDNEJ A JUŽNEJ EURÓPE Vydavate¾stvo Ivan Krasko, Nadlak 2006. 202 máp, 46 strán komentárov, anglické, po¾ské, srbské, maïarské, rumunské, chorvátske, bulharské a ukrajinské resumé. Soòa Kovaèevièová: ÈLOVEK A JEHO SVET Na obrazoch od stredoveku až na prah súèasnosti – Ikonografia Slovenska Vydavate¾stvo RAK, Budmerice, 2006, 141 str. BULHARI NA SLOVENSKU Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti Štúdie. Editori: Eva Krekovièová, Vladimír Penèev. Bratislava, Veda 2005, 200 str. Peter Salner: CESTY K IDENTITE Vydavate¾stvo Zing Print, Bratislava 2005, 239 str. Peter Burke: LIDOVÁ KULTURA V RANÌ NOVOVÌKÉ EVROPÌ Praha, Argo 2005, 374 str. Petr Janeèek: Praha 2006, Nakladatelství Plot, 368 stran PÚTE V EURÓPSKEJ KULTÚRE Wallfahrten in der europäischen Kultur / Pilgrimage in European Culture Daniel Doležal, Hartmut Kuhne. Peter Lang 2006. Europäischer Verlag der Wissenschaften. 730 str. ZBORNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA V MARTINE C – 2006, ETNOGRAFIA 47 Vydalo Slovenské národné múzeum v Martine. Zostavila PhDr. Mária Halmová, 208 str. Petra Procházková: ALUMINIOVÁ KRÁLOVNA Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2005, 169 stran. Ján Žilák: SKLÁRNE NA PODPOĽANÍ Mesto Detva a Podpolianske múzeum v Detve, 2004. Pavol Matula: ČESKÍ STREDOŠKOLSKÍ PROFESORI NA SLOVENSKU 1918-1938 Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2006, 165 strán

  • Issue Year: 55/2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 112-130
  • Page Count: 18
  • Language: Slovak