Slovakia in the years 1944 - 1948: foreign policy interests, ideas, possibilities and reality Cover Image

Slovensko v rokoch 1944 – 1948: zahraničnopolitické záujmy, predstavy, možnosti a realita
Slovakia in the years 1944 - 1948: foreign policy interests, ideas, possibilities and reality

Author(s): Edita Ivaničková
Subject(s): Diplomatic history, Political history, Recent History (1900 till today), WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; WWII; postwar; foreign policy;
Summary/Abstract: Vojenská porážka nacistického Nemecka, cisárskeho Japonska a ich spojencov, ku ktorým až do konca vojny patril aj slovenský štát, bola súčasne porážkou ich ideológií, vízií nového usporiadania sveta či regiónu a jeho medzinárodných vzťahov, porážkou konkrétnych foriem a prejavov ich zahraničnej politiky. Do mocensko-politického a ideologického vákua, ktoré mocnosti Osi v tejto sfére zanechali, vstúpili okamžite víťazné krajiny protihitlerovskej koalície s vlastnými – niekedy navzájom protichodnými – globálnymi a regionálnymi predstavami, zahraničnopolitickými záujmami a ich ideologickou motiváciou. Do tejto skupiny patrilo aj Československo, ktorého proces obnovy prebiehal už počas vojny.