Introduction Cover Image

Úvod
Introduction

Author(s): Edita Ivaničková
Subject(s): Recent History (1900 till today), Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Ivan Kamenec; Slovakia; Czechoslovakia; historiography; 20th century; introduction;
Summary/Abstract: Prístup k skúmaniu dejín, tak ako sa z neho Ivan Kamenec vyznal v jednej zo svojich najznámejších publikácií, predstavuje pre neho ako historika celoživotné krédo. Minimálne od roku 1969, odkedy pôsobí v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, v jeho duchu otvára bádateľské problémy, kladie neľahké otázky a hľadá na ne vedecky podložené odpovede. A nielen to. S touto motiváciou vstupuje do diskusií v prostredí odbornej komunity, k jej pochopeniu vedie nielen svojich žiakov, ale otvorene sa k nej hlási aj v náročných a spoločensky citlivých verejných diskusiách. Zachovať si tento prístup nebolo pre Ivana Kamenca vždy ľahké, a to nielen pred rokom 1989, ale ani v ponovembrovom období. Napriek tomu vytvoril pozoruhodné dielo, ktoré ostane trvalou súčasťou slovenskej historiografie. Kamencove práce imponujú tým, že ponechávajú otvorené možnosti aj pre iné ako tradičné riešenia. Sú jednoznačne ukotvené v čase a priestore a približujú chápanie skúmanej doby tak, ako sa javila svojim súčasníkom. Autorova interpretácia javov a udalostí slovenských dejín prvej polovice 20. storočia je však súčasne svedectvom o období, v ktorom tieto práce vznikali. Kamencovo dielo je nielen odbornou literatúrou, ale aj historickým prameňom – a tak to chápe aj on sám.