Political parties of the First Czechoslovakia in the lines of national antagonisms and temporary cooperation Cover Image

Politické strany prvej ČSR v siločiarach národných antagonizmov a dočasnej spolupráce
Political parties of the First Czechoslovakia in the lines of national antagonisms and temporary cooperation

Author(s): Milan Zemko
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; first republic; WWII; interwar; political parties; national antagonism; cooperation; Swiss model; cantons;
Summary/Abstract: Včase, keď sa po prvej svetovej vojne pripravovala mierová zmluva s porazenými ústrednými mocnosťami, v prvom bode francúzskeho textu memoranda československej vlády o postavení národností v Československu bol vyjadrený zámer formovať organizovanie štátu tak, že sa prijmú „za základ národných práv princípy uplatnené v ústave Švajčiarskej republiky, čiže vytvorí sa z Československej republiky istý druh Švajčiarska, berúc, samozrejme, do úvahy špeciálne podmienky v Čechách“. Pod švajčiarskymi ústavnými princípmi, uplatňovanými s prihliadnutím na špecifické podmienky „Čiech“, sa malo rozumieť všeobecné volebné právo s využitím pomerného systému a jazykové práva národnostných menšín. O štátoprávnej inšpirácii švajčiarskou ústavou sa v memorande nehovorilo nič.