The Thurz family and his place in aristocracy of the Kingdom of Hungary Cover Image

Rod Thurzovcov a jeho miesto v aristokracii Uhorského kráľovstva
The Thurz family and his place in aristocracy of the Kingdom of Hungary

Author(s): Géza Pálffy
Subject(s): Cultural history, Social history, Modern Age, Culture and social structure
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Kingdom of Hungary: aristocracy; economic activity; modern age; Thurz family;
Summary/Abstract: Bádanie o aristokracii Uhorského kráľovstva nepatrilo v Maďarsku v druhej polovici 20. storočia medzi preferované témy. S výnimkou Rakúska však to nebolo inak ani na Slovensku, dokonca ani v Chorvátsku či v Rumunsku, kde sa dodnes uchovávajú časti rodových archívov viacerých rodov, ktoré zohrali rozhodujúcu úlohu v dejinách krajiny. Kým za necelých sto rokov od druhej polovice 19. storočia bola o najznámejších rodoch vydaná celá rada monografi í a pramenných edícií (predovšetkým v maďarskom jazyku o rodoch Balassi, Batthyány, Csáky, Esterházy, Forgách, Illésházy, Nádasdy, Pálffy, Rákóczi, Thurzo a Zrínyi), od konca 40. rokov 20. storočia sa pozornosť bádateľov zamerala predovšetkým na hospodársku činnosť príslušníkov magnátskych rodov. V súvislosti s Thurzovcami treba spomenúť zásadné hospodársko-historické práce Petra Ratkoša a Mariána Skladaného zo Slovenska a Karen Lambrecht z Nemecka.

  • Page Range: 9-26
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak