Introduction Cover Image

Úvod
Introduction

Author(s): Dušan Segeš, Matej Andráš
Subject(s): History, Diplomatic history, Recent History (1900 till today)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Czechslovakia; Poland; WWII; postwar; international relations; 20th century; introduction;
Summary/Abstract: Vzťahy a analógie – historické, spoločenské a kultúrne – medzi Slovenskom a Poľskom v minulosti boli intenzívne a premietali sa do rôznych sfér nášho života, kde sú dodnes imanentné. Slovensko-poľské vzťahy v 20. storočí boli a do istej miery ešte stále sú v tieni poľsko-českých relácií. Možno dokonca konštatovať, že značná časť poľskej spoločnosti vnímala Československo predovšetkým ako český štát a touto optikou nazerala aj na Slovensko a Slovákov. S podobným javom, aj keď v menšej miere, sa možno stretnúť aj v poľskej historiografickej produkcii venovanej poľsko-československým vzťahom. Napokon, ani hlavný prúd českej historiografie v rámci výskumu československo-poľských vzťahov v novodobej ére neprejavoval väčší záujem o slovenský aspekt. Tieto skutočnosti v podstatnej miere vyplývajú zo štátoprávneho modelu československého štátu (medzivojnovej i povojnovej Československej republiky a ČSSR), ale svoju úlohu tu zohráva aj spomínaná zjednodušená poľská perspektíva. V historiografii sa to prejavuje v počte odborných prác reflektujúcich slovensko-poľské vzťahy v tomto období. V konečnom dôsledku sa to odzrkadľuje aj v stupni poznania slovenskopoľských vzťahov v nedávnej minulosti a v stupni vzájomného poznania týchto dejinných etáp v obidvoch štátoch – na Slovensku i v Poľsku.

  • Page Range: 7-9
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2009
  • Language: Slovak