The Role of Inter-state Committees in Slovak-German Economic Relationships 1939 – 1945 Cover Image

Úloha medzištátnych vládnych výborov v slovensko-nemeckých hospodárskych vzťahoch 1939 – 1945
The Role of Inter-state Committees in Slovak-German Economic Relationships 1939 – 1945

Author(s): Ľudovít Hallon
Subject(s): Diplomatic history, Economic history, Political history, Recent History (1900 till today), International relations/trade, Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovak-German Economic Relationships 1939 – 1945;
Summary/Abstract: Hospodárske vzťahy Slovenska s nacistickým Nemeckom, resp. s Nemeckou ríšou, v rokoch 1939 – 1945 sú už niekoľko desaťročí objektom výskumu slovenskej a čiastočne aj českej a nemeckej historiografie.2 Slovenskí historici im venovali osobitnú pozornosť v 50. a 60. rokoch. V období normalizácie však výskum stagnoval. Nová generácia historikov, nastupujúca v 90. rokoch, si opäť začala uvedomovať ich význam pre formovanie celkového nemecko-slovenského vzťahu. Z viacerých otázok sledovanej témy už bola do značnej miery spracovaná expanzia nemeckého kapitálu na Slovensku, problematika poradcov – beráterov, kľúčové hospodárske zmluvy a niektoré ďalšie otáz ky. Nasledujúca štúdia hodnotí vývoj medzivládnych rokovaní s hlavným dôrazom na doteraz nespracovaný obsah rokovaní slovensko-nemeckých vládnych výborov.

  • Page Range: 269-285
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak