Does Bosnia and Herzegovina need a single supreme court: a contribution to the debate Cover Image

Treba li Bosni i Hercegovini jedan vrhovni sud: prilog raspravi
Does Bosnia and Herzegovina need a single supreme court: a contribution to the debate

Author(s): Goran Marković
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Government/Political systems, Evaluation research
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional court; BiH; Supreme Court; debate; necessity; government; judiciary;
Summary/Abstract: U pravnoj literaturi i političkom životu u Bosni i Hercegovini često se ističe potreba osnivanja institucije sudske vlasti koja bi vršila funkciju državnog vrhovnog suda. Ovo pitanje je utoliko kompleksnije ukoliko se osnivanje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine povezuje sa procesom prenosa nadležnosti sa entiteta na državu. Ako se problem tako postavi, politički argumenti postaju dominantni, a pravne analize često služe samo za opravdanje određenog političkog stava. Očigledno je da rasprava o potrebi osnivanja ove institucije ima više aspekata: terminološki, koji se tiče samog naziva institucije; politički, koji je povezan sa političkim implikacijama njenog eventualnog osnivanja; pravni, gdje se postavljaju suštinska pitanja organizacije, sastava, načina izbora i, naravno, nadležnosti Vrhovnog suda. Osjetljivost problema je veća ukoliko se uzmu u obzir kontroverze koje su pratile i još uvijek prate osnivanje i rad Suda Bosne i Hercegovine.

  • Page Range: 94-108
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2011
  • Language: Serbian