TRANSPARENCY OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

TRANSPARENTNOST RADA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
TRANSPARENCY OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Damir Banović
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Governance, Government/Political systems, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: democratic performance; transparency; parliamentary assembly; BiH;
Summary/Abstract: Transparentnost se obično definiše kao princip kojim se javnosti omogućava sticanje informacija o strukturi i operacijama datog „entiteta“. Ona se često posmatra kao sinonim za otvorenost i otkrivanje, mada se mogu naći suptilne razlike među ovim terminima. U javnom diskursu, transparentnost se posmatra kao javno dobro slično pravu na javni govor i privatnost (Etzioni, 2010: 389). Transparentnost rada vlasti danas se povezuje s vrstama političkih sistema. Da li su demokratski sistemi transparentniji od drugih? Mnogi smatraju da postojanje izbora nije dovoljno da bi se određeni politički sistem definisao kao demokratski, već da se transparentnost mora uključiti u određivanje vrste političkog sistema. Također, na teoretskoj ravni postoje veze između vrste režima i volje stvaraoca politika da na kredibilan način učine dostupnim varijable bitne za stvaranje politika. Na empirijskoj ravni taj odnos između vidljivosti (odnosno, odsustva) relevantnih podataka za stvaranje politika povezan je sa vrstom režima, odnosno određenjem političkog sistema (Hollyer, Rosendorff i Vreeland, 2011: 1191– 1205).

  • Page Range: 193-205
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian