LEGAL REVIEW OF DISCRIMINATION Cover Image

PRAVNI OSVRT NA DISKRIMINACIJU
LEGAL REVIEW OF DISCRIMINATION

Author(s): Vladana Vasić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: legal review; discrimination;
Summary/Abstract: Princip nediskriminacije i zabrana diskriminacije na bilo kojem osnovu u Bosni i Hercegovini inkorporisani su u njen ustavni poredak. Ustavom BiH zabranjuje se diskriminacija, te garantuje uživanje prava i sloboda svima bez ikakve razlike jer je, prema Ustavu BiH, država obavezna da osigura prava i slobode svima “bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što je spol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nekom nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili bilo koji drugi status”. Ustavom BiH se garantuje i najviši stepen međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, a sam Ustav predviđa da su “opća načela međunarodnog prava sastavni dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine i entiteta”.

  • Page Range: 135-140
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian