RESULTS ANALYSIS OF RESEARCH ON PROBLEMS FACED BY TRANSGENDER AND TRANSSEXUAL PERSONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA O PROBLEMIMA S KOJIMA SE SUSREĆU TRANSRODNE I TRANSEKSUALNE OSOBE U BOSNI I HERCEGOVINI
RESULTS ANALYSIS OF RESEARCH ON PROBLEMS FACED BY TRANSGENDER AND TRANSSEXUAL PERSONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Ryan Finn, Jasmina Čaušević
Subject(s): Gender Studies, Sociology, Evaluation research, Social differentiation, Social Norms / Social Control
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: results analysis; transsexuality; transgender; problems and restrictions; BiH;
Summary/Abstract: Sarajevski otvoreni centar i neformalna grupa Trans*BiH su od februara do maja 2015. godine radili na istraživanju problema u svakodnevnom životu sa kojima se susreću trans* osobe u BiH. Inicijalni cilj ovog istraživanja bio je mapirati stvarne probleme i procijeniti konkretne potrebe trans* osoba u BiH kako bi se moglo, argumentirajući preciznim podacima, dalje raditi na rješavanju tih problema kroz konkretni rad sa raznim institucijama, te kroz zagovaranje izmjena zakona, sastanke sa odgovornima, edukacije i slično, sa onima za koje se pokaže da diskriminiraju trans* osobe, da ne obavljaju svoj posao u skladu sa etikom ili da na bilo koji drugi način ugrožavaju ljudska prava trans* osoba. Do procjene realnih problema i potreba došlo se kroz statističku obradu upitnika, koje su popunjavale trans* osobe koje žive u BiH.

  • Page Range: 25-48
  • Page Count: 24
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian