Career adaptability and its relationship to selected characteristics of respondents Cover Image
  • Price 4.50 €

Kariérová adaptabilita a její vztah k vybraným charakteristikám respondentů
Career adaptability and its relationship to selected characteristics of respondents

Author(s): Lenka Hloušková, Petr Hlaďo, Bohumíra Lazarová, Libor Juhaňák
Subject(s): Gender Studies, Vocational Education, Comparative Psychology, Psychology of Self, Socio-Economic Research
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Career adaptability; secondary vocational education; Career Adapt-Abilities Scale; gender self-confidence scale;
Summary/Abstract: Prvním krokem při poznávání kariérové adaptability je popis jejích základních charakteristik, k čemuž slouží tato kapitola. Nejdříve představíme naše hlavní zjištění z dotazníku Career Adapt-Abilities Scale (CAAS-Czech), na který (Příloha) odpovídali mladí dospělí ve třech vlnách sběru dat, a to před ukončením středního odborného vzdělávání, 10 měsíců poté a 20 měsíců od prvního sběru dat (dále jen zkráceně po ukončení školy). Při vyhodnocení dotazníku se zaměřujeme na to, jak respondenti u sebe hodnotili jednotlivé schopnosti, čtyři dimenze kariérové adaptability a kariérovou adaptabilitu jako celek. Poté budeme sledovat vztah kariérové adaptability k vybraným proměnným. Ze sociodemografických proměnných jsme vybrali pohlaví a ze školních proměnných způsob ukončení vyššího sekundárního vzdělávání. V další části této kapitoly budeme věnovat pozornost jednomu prediktoru kariérové adaptability – využití služeb kariérového poradenství, a na konci kapitoly představíme pět modelů, v nichž se v různých variantách kombinují další signifikantní prediktory kariérové adaptability.