Re-reading and Analysis of Adjudications Cover Image

Ponovno čitanje i analiza presuda
Re-reading and Analysis of Adjudications

Author(s): Majda Halilović, Nejra Veljan, Maida Ćehajić-Čampara
Subject(s): Criminal Law, Studies in violence and power, Family and social welfare, Court case
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: BiH; domestic violence; adjudications; re-reading; analysis;
Summary/Abstract: Od 2011. godine Atlantska inicijativa se bavi razvijanjem resursa za nosioce pravosudnih funkcija, izradom stručnih materijala, jačanjem edukatorskih vještina sudija i tužilaca koji provode edukacije u oblasti nasilja u porodici, identifikovanjem rodnih predrasuda u ovoj oblasti, te dokumentovanjem perspektiva žena sa iskustvima nasilja u porodici. Edukacije su usmjerene na prepoznavanje uzroka nasilja, na uzimanje u obzir posljedica nasilja po djecu, te na pažljivo razmatranje otežavajućih i olakšavajućih okolnosti u odmjeravanju krivične sankcije.

  • Page Range: 11-26
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian