Introductory Considerations: The European Court of Human Rights as a Vital Forum for Protection Against Discrimination Cover Image

Uvodna razmatranja: Evropski sud za ljudska prava kao vitalni forum za zaštitu od diskriminacije
Introductory Considerations: The European Court of Human Rights as a Vital Forum for Protection Against Discrimination

Author(s): Edin Hodžić
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Social differentiation, EU-Legislation, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: ECHR; human rights; discrimination; protection;
Summary/Abstract: Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (u daljnjem tekstu: EKLjP) stupila je na snagu 1953. godine, ali je bilo potrebno dugo vremena da Evropski sud za ljudska prava (u daljnjem tekstu: ESLjP ili Sud) postane respektabilan forum za zaštitu od diskriminacije. Naime, tek u posljednjih petnaestak godina Sud je razvio značajnu jurisprudenciju u kojoj je utvrđena povreda prava na slobodu od diskriminacije. S razvojem sudske prakse u ovoj oblasti razvijali su se i ključni koncepti i standardi, u skladu sa razumijevanjem EKLjP kao “živog instrumenta”, koji se, sačinjen nedugo nakon Drugog svjetskog rata, treba prilagođavati izmijenjenim prilikama i novim društvenim okolnostima u državama članicama. S tim u vezi, osnovni cilj ove publikacije, koja ima i karakter svojevrsnog vodiča, jeste ponuditi prikaz jurisprudencije ESLjP-a u ovoj oblasti upravo u evolutivnoj perspektivi, i to kroz tri ključne tematske cjeline: osnovi diskriminacije, oblici diskriminacije, te izuzeci od principa jednakog tretmana.

  • Page Range: 9-21
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian