Common European labor market: Genesis - development - functioning Cover Image

Wspólny europejski rynek pracy. Geneza - rozwój - funkcjonowanie
Common European labor market: Genesis - development - functioning

Author(s): Magdalena Knapińska
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Sociology, Labor relations, Economic policy, Welfare systems, Family and social welfare, Economic development, Law on Economics, Migration Studies, EU-Accession / EU-DEvelopment, Fiscal Politics / Budgeting, Human Resources in Economy, Globalization, EU-Legislation, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: integracja europejska;europejski rynek pracy;rynek pracy;migracja zarobkowa;polityka gospodarcza UE;przepływy pracowników;bezrobocie;polityka monetarna;polityka fiskalna;polityka migracyjna;polityka zatrudnienia;
Summary/Abstract: Głównym celem monografii jest przedstawienie i ocena genezy, przejawów i możliwości kształtowania się wspólnego europejskiego rynku pracy, który znacząco wpływa na sytuację na rynkach pracy poszczególnych krajów członkowskich UE, w tym także na płaszczyźnie występowania zjawiska wysokiego bezrobocia, zbyt niskiej aktywności zawodowej czy też niezadowalającej produktywności, nazbyt niskich wynagrodzeń, dużych zróżnicowań w dochodach itd. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedmiotem rozważań w części teoretycznej jest przegląd i analiza krytyczna literatury przedmiotu oraz stanu prawnego dotyczącego warunków do swobodnego przepływu zasobów pracy jako filaru wspólnego europejskiego rynku pracy. Z kolei w części empirycznej przedmiotem bliższych rozważań i ustaleń jest prezentacja, analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w Unii Europejskiej przy wykorzystaniu rozmaitych mierników związanych z funkcjonowaniem tegoż rynku i ze szczególnym uwzględnieniem migracji zewnętrznych jako tych, które wskazują na „działanie w praktyce” swobody przepływu pracowników. Diagnoza sytuacji na rynku pracy prowadzi tu też do rozważenia tego, czy rynek pracy w Unii Europejskiej jest istotnie wspólny. Ponadto – w warstwie empirycznej – wskazano tu również na podstawowe przejawy, formy i instrumenty stosowane w ramach podejmowanej polityki gospodarczej, które miały związek ze wspólnym europejskim rynkiem pracy i wpływ na jego kształtowanie. W tym obszarze zilustrowano tu także politykę monetarną i fiskalną, migracyjną oraz politykę rynku pracy i zatrudnienia stosowaną w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Ważnym obszarem pracy jest wskazanie propozycji konstruowania celów tejże polityki w przyszłości i to zarówno w płaszczyźnie krajowej, jak i w płaszczyźnie unijnej. Zakres czasowy prowadzonych analiz obejmuje lata 1990–2010, chociaż analizy i oceny dotyczące procesu tworzenia się stanu prawnego i przeglądu dorobku literaturowego prezentowanego w pracy często sięgają okresu znacznie wcześniejszego, to jest sytuacji po II wojnie światowej, kiedy to powstawała Europejska Wspólnota Gospodarcza. Monografię kończy próba sformułowania rekomendacji pod adresem polityki gospodarczej prowadzonej przez Unię i przez Polskę. Rekomendacje te zostały podzielone pod względem problematyki na obszary: polityki fiskalnej i monetarnej, polityki zatrudnienia i rynku pracy, jak również polityki migracyjnej.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-662-0
  • Page Count: 279
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish