Pedagogy and Education on the Crisis of Trust, Commonality and Autonomy Cover Image

Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii
Pedagogy and Education on the Crisis of Trust, Commonality and Autonomy

Contributor(s): Joanna Madalińska-Michalak (Editor), Anna Wiłkomirska (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: crisis; trust; autonomy; commonality; pedagogy; education
Summary/Abstract: The authors call for taking measures to improve the state and the quality of civic community and to revitalize socio-educational life, using the canon of educational, social and cultural values, as well as to regenerate and strengthen social bonds. The book is addressed to scholars, especially those whose main fields of study are pedagogy and related sciences, to teachers, school headmasters, students of pedagogy and education and to local and government administration members.

  • E-ISBN-13: 978-83-235-4303-9
  • Print-ISBN-13: 978-83-235-4295-7
  • Page Count: 494
  • Publication Year: 2020
  • Language: Polish
„Wleczemy za sobą długi ogon nie przezwyciężonej przeszłości”. Pierwsza dekada

„Wleczemy za sobą długi ogon nie przezwyciężonej przeszłości”. Pierwsza dekada
(We drag the long tail of the unc onquerable past behind us. The first decade)

Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia: edukacja do a utonomii

Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia: edukacja do a utonomii
(Responsibility for future generations: Education for autonomy)

Autonomia wyzwaniem dla naszej edukacji

Autonomia wyzwaniem dla naszej edukacji
(Autonomy as a challenge for our education)

Pedagogika (braku) zaufania

Pedagogika (braku) zaufania
(Pedagogy of (the lack) of confidence)

Edukacja wobec kryzysu zaufania. Spojrzenie z perspektywy aksjologicznej

Edukacja wobec kryzysu zaufania. Spojrzenie z perspektywy aksjologicznej
(Education in the face of crisis of trust. A look from an axiological perspective)

Edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii – która edukacja i jaka?

Edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii – która edukacja i jaka?
(Education in the face of crises of: trust, commonality and autonomy – what education?)

Pamięć i tradycja w kulturze zaufania (vs. nieufności)

Pamięć i tradycja w kulturze zaufania (vs. nieufności)
(Memory and tradition in a culture of trust (vs. culture of mistrust))

Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej (Posłowie)

Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej (Posłowie)
(The heritage of ideas and intergenerational gaps in Polish pedagogy (The postscript))

Myśl pedagogiczna i edukacja wobec anomii, bierności obywatelskiej, dysfunkcjonalności władzy i demokracji proceduralnej

Myśl pedagogiczna i edukacja wobec anomii, bierności obywatelskiej, dysfunkcjonalności władzy i demokracji proceduralnej
(Pedagogy and education in the face of anomie, civic passivity, dysfunction of power and procedural democracy)

Pedagogiczno-społeczne konteksty bierności obywatelskiej w III RP

Pedagogiczno-społeczne konteksty bierności obywatelskiej w III RP
(Pedagogical and social contexts of civic passiveness in the Third Republic of Poland)

Odwaga dialogu, wspólnotowości i sceptycyzmu. Uniwersytet w obronie rudymentarnych wartości stanowiących o jego (prze)trwaniu

Odwaga dialogu, wspólnotowości i sceptycyzmu. Uniwersytet w obronie rudymentarnych wartości stanowiących o jego (prze)trwaniu
(The courage of dialogue, community building and scepticism. University in defense of the values rudimentary to its survival)

Prognozowanie rozwoju systemu edukacji w kontekście wyzwań natury globalnej

Prognozowanie rozwoju systemu edukacji w kontekście wyzwań natury globalnej
(The prognosis of the development of the education system in the context of global challenges)

Budowanie kultury zaufania i wspólnotowości w dydaktyce akademickiej

Budowanie kultury zaufania i wspólnotowości w dydaktyce akademickiej
(Building a culture of trust within teaching and learning in university didactics)

Leszka Kołakowskiego pojęcie charyzmatycznego nauczyciela

Leszka Kołakowskiego pojęcie charyzmatycznego nauczyciela
(The notion of charismatic teacher by Leszek Kołakowski)

Czy praca nauczycieli jest ceniona?

Czy praca nauczycieli jest ceniona?
(Is the teacher’s work valued?)

Misja nauczyciela szkoły zawodowej

Misja nauczyciela szkoły zawodowej
(The mission of vocational school teachers)

Młody nauczyciel w szkole. Problemy związane z rozwojem kompetencji i autonomii

Młody nauczyciel w szkole. Problemy związane z rozwojem kompetencji i autonomii
(Problems of development of competences and autonomy of novice teachers at school)

Prawo dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców a konflikt okołorozwodowy

Prawo dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców a konflikt okołorozwodowy
(Children’s right to the contact with both parents and the divorce conflict)

Rodzice w kryzysie małżeńskim na warsztatach umiejętności wychowawczych – szanse i zagrożenia

Rodzice w kryzysie małżeńskim na warsztatach umiejętności wychowawczych – szanse i zagrożenia
(Parents in marital crisis attending workshops on education skills – opportunities and risks)

Twórcze działania w pracy z dziećmi z cechami osobowości narcystycznej izolowanymi rówieśniczo jako sprawcami i ofiarami przemocy rówieśniczej

Twórcze działania w pracy z dziećmi z cechami osobowości narcystycznej izolowanymi rówieśniczo jako sprawcami i ofiarami przemocy rówieśniczej
(Creative activities in working with peer isolated narcissist children as victims and perpetrators of peer violence)

Picie alkoholu i zaburzenia związane z piciem alkoholu u polskich studentów – kilka ważnych wyników reprezentatywnych badań

Picie alkoholu i zaburzenia związane z piciem alkoholu u polskich studentów – kilka ważnych wyników reprezentatywnych badań
(Alcohol consumption and problems related to alcohol drinking among Polish university students – a few important conclusions from a representative research)

Czas wolny jako środowisko życia

Czas wolny jako środowisko życia
(Free time as a living environment)

Edukacja kobiet w okresie późnej starości

Edukacja kobiet w okresie późnej starości
(Womens education in the advanced old age)

Trajektorie legitymizacji naukowej innowacyjnych metod pedagogicznych badań jakościowych: badanie w działaniu, badanie przez sztukę, autoetnografia

Trajektorie legitymizacji naukowej innowacyjnych metod pedagogicznych badań jakościowych: badanie w działaniu, badanie przez sztukę, autoetnografia
(Trajectories of scientific legitimization of innovative methods of educational qualitative research: Action research, arts-based research, autoethnography)

Problematyczność recepcji metody fenomenologicznej i jej stosowalności w badaniach pedagogicznych

Problematyczność recepcji metody fenomenologicznej i jej stosowalności w badaniach pedagogicznych
(The problems of the reception of the phenomenological method and its applicability in pedagogical research)

Rozumienie jako przekład. Wokół koncepcji hermeneutyki George’a Steinera

Rozumienie jako przekład. Wokół koncepcji hermeneutyki George’a Steinera
(The understanding as a translation. Around George Steiner’s hermeneutics concept)