After the Next Comma Collection. 20 Years of Ethnology at the University of Plovdiv. Jubilee Scientific Conference Cover Image
 • Offer for Individuals Only 7.00 €

След следващата запетая. 20 години етнология в Пловдивския университет. Сборник от юбилейна научна конференция, Пловдив2012
After the Next Comma Collection. 20 Years of Ethnology at the University of Plovdiv. Jubilee Scientific Conference

Contributor(s): Meglena Zlatkova (Editor), Borislava Petkova (Editor), Stoyan Antonov (Editor)
Subject(s): History, Social Sciences, Cultural history, Ethnohistory, Sociology of Culture
Published by: Пловдивски университет »Паисий Хилендарски«
Keywords: ethnology; humanities; social sciences; culture
Summary/Abstract: The book presents texts from the scientific conference "After the next comma", held in 2012. It marked twenty years since the establishment of academic ethnology at Plovdiv University "Paisii Hilendarski". The focus of the conference is on the applications of ethnological knowledge - in research, expertise, education, project work, etc .; in their local, national and global forms.

 • Print-ISBN-13: 978-619-7249-02-6
 • Page Count: 465
 • Publication Year: 2015
 • Language: Bulgarian
Обучението по етнология и социална антропология в Пловдивския университет

Обучението по етнология и социална антропология в Пловдивския университет
(Education in Ethnology and Social Anthropology at the University of Plovdiv)

 • Price: 4.50 €
Етнологията и предизвикателствата на днешния ден

Етнологията и предизвикателствата на днешния ден
(Ethnology and the Contemporary Challenges)

 • Price: 4.50 €
Приложната етнология в работата с деца

Приложната етнология в работата с деца
(The Applied Ethnology Approach While Working with Children)

 • Price: 4.50 €
Етномузикология за етнолози

Етномузикология за етнолози
(Ethnomusicology for Ethnologists)

 • Price: 4.50 €
Етномедицина (или медицинска антропология) - възможна и необходима перспектива пред етноложките четения в България

Етномедицина (или медицинска антропология) - възможна и необходима перспектива пред етноложките четения в България
(Ethnology and Medicine – Reflections in the Present)

 • Price: 4.50 €
Храните в ракурса на етноложкото изследване или какво е българско кисело мляко

Храните в ракурса на етноложкото изследване или какво е българско кисело мляко
(Foods in the View of Ethnological Research or What is This Bulgarian Yogurt)

 • Price: 4.50 €
Ракурси към славянското в съвременните преподавания по антропология и етнология в България и Чехия

Ракурси към славянското в съвременните преподавания по антропология и етнология в България и Чехия
(Perspectives to the Slavic in Teaching Contemporary Anthropology and Ethnology in Bulgaria and in the Czech Republic)

 • Price: 4.50 €
Алтернативните образователни методи и ролята на етнолога в тях по примера на един проект в село Аспарухово

Алтернативните образователни методи и ролята на етнолога в тях по примера на един проект в село Аспарухово
(Alternative Educational Techniques and the Role of the Ethnologist Played)

 • Price: 4.50 €
Музеят и децата или какво предлага етнографската експозиция при Регионален исторически музей Бургас на своите малки посетители

Музеят и децата или какво предлага етнографската експозиция при Регионален исторически музей Бургас на своите малки посетители
(The Museum and the Children, or What the Ethnographic Exhibition at RHM - Burgas Offers to its Small Visitors or How Does it Go When Children Visit the Museum)

 • Price: 4.50 €
Етнология на планината

Етнология на планината
(Ethnology of the Mountain)

 • Price: 4.50 €
Завръщане в Родопите - за "пловдивския" терен и проф. Тодор Ив. Живков

Завръщане в Родопите - за "пловдивския" терен и проф. Тодор Ив. Живков
(Return to the Rhodope Mountain – the fieldwork of "Plovdiv" and Professor Todor Iv. Zhivkov)

 • Price: 4.50 €
Обредните песни от Гора, Албания

Обредните песни от Гора, Албания
(Ritual Songs from the Gora Region, Albania)

 • Price: 4.50 €
Теренен метод за спечелване доверието на информаторите "Вграждане в социума"

Теренен метод за спечелване доверието на информаторите "Вграждане в социума"
("Embedding into Society" Field Method for Winning the Credibility of the Informants)

 • Price: 4.50 €
Църквата като институция за българите в чужбина

Църквата като институция за българите в чужбина
(The Church as an Institution for the Bulgarians Living Abroad)

 • Price: 4.50 €
Град и наследства: градът-разказ, сцена, културен пейзаж

Град и наследства: градът-разказ, сцена, културен пейзаж
(City and Heritages: the City – Narration, Stage, Cultural Landscape)

 • Price: 4.50 €
Летописът на село Старо село, Тутраканско. Идеологизация на паметта

Летописът на село Старо село, Тутраканско. Идеологизация на паметта
(The Chronicle of the Village of Staro Selo, Tutrakan. Ideologization of Memory)

 • Price: 4.50 €
Сакрумът на село Боженица, община Ботевград

Сакрумът на село Боженица, община Ботевград
(The Sacrum of the Village of Bozhenitsa, Municipality of Blagoevgrad)

 • Price: 4.50 €
Регионални измерения на православната менталност: град Самоков

Регионални измерения на православната менталност: град Самоков
(Regional Dimensions of the Righteous Mentality: Town of Samokov)

 • Price: 4.50 €
Град и миграции - визуализации на пространството

Град и миграции - визуализации на пространството
(The Town and Migrations: Visualization of Space)

 • Price: 4.50 €
"Всичките са маскари!" Политика, култура и карикатура

"Всичките са маскари!" Политика, култура и карикатура
("They are all Rotters!" Politics Culture, and Caricature)

 • Price: 4.50 €
Българската възрожденска фотография - конструиране на информационната повърхност

Българската възрожденска фотография - конструиране на информационната повърхност
(Bulgarian Revival Photography - Designing the Information Surface)

 • Price: 4.50 €
"Игра на Етнология" - филм без сценарий

"Игра на Етнология" - филм без сценарий
(“Game of Ethnology” – a Movie Without a Screenplay)

 • Price: 4.50 €
Субкултурни начини на живот в гр. Пловдив

Субкултурни начини на живот в гр. Пловдив
(Subcultural Lifestyles in the City of Plovdiv)

 • Price: 4.50 €
Възникване и характерни практики на рок културата в малкия град

Възникване и характерни практики на рок културата в малкия град
(Occurrence and Practices of the Rock Culture in a Small Town)

 • Price: 4.50 €
Интеуркултурен диалог и културен обмен: изследване на младежката краткосрочна трудова миграция по програмата "Work and Travel"

Интеуркултурен диалог и културен обмен: изследване на младежката краткосрочна трудова миграция по програмата "Work and Travel"
(Intercultural Dialogue and Cultural Exchange: a Study on the Youth Short-term Labor Migration in the Framework of the Work and Travel Program)

 • Price: 4.50 €
"Играта" като проявление на социо-културни модели на поведение и средство за изследване на терен

"Играта" като проявление на социо-културни модели на поведение и средство за изследване на терен
(The “Play” as an Expression of Socio-cultural Behavioural Patterns and as a Research Tool for Fieldwork)

 • Price: 4.50 €
Запознаване, усвояване и предаване на фолклорното знание в училищния проект "Аспарухово - бъдеще за фолклорния свят"

Запознаване, усвояване и предаване на фолклорното знание в училищния проект "Аспарухово - бъдеще за фолклорния свят"
(Acquiring, Learning and Passing on the Knowledge of Folklore in the "Asparuhovo - Future of the Folklore World" School Project)

 • Price: 4.50 €
Да би младо знаело, да би старо можело

Да би младо знаело, да би старо можело
(If Only the Young Were Wise Enough, If Only the Old Were Strong Enough)

 • Price: 4.50 €
В търсене на изгубеното детство

В търсене на изгубеното детство
(In Search of the Lost Childhood)

 • Price: 4.50 €
Проблемът за смъртта в традиционната и съвременната българска култура

Проблемът за смъртта в традиционната и съвременната българска култура
(The Problem of Death in Traditional and Contemporary Bulgarian Culture)

 • Price: 4.50 €
Символиката на отвъдното - извор за естетиката на романтизма и абсурдизма

Символиката на отвъдното - извор за естетиката на романтизма и абсурдизма
(The Otherworldly Symbolism as a Source for the Aesthetics of Romanticism and Absurdism)

 • Price: 4.50 €
Културологичният модус на храната

Културологичният модус на храната
(The Culturological Image of Food)

 • Price: 4.50 €
Границата в антропологическа перспектива:акценти и преосмисляне на понятия

Границата в антропологическа перспектива:акценти и преосмисляне на понятия
(The Border in Anthropological Perspective: Conceptual Highlights and Redefinitions)

 • Price: 4.50 €
Бурдийо и "етносоциологическата лаборатория" на Беарн и Кабилия

Бурдийо и "етносоциологическата лаборатория" на Беарн и Кабилия
(Bourdieu and the ‘Ethnosociological Laboratory of Bearn and Kabylia)

 • Price: 4.50 €
Упълномощеният език в традиционното общество

Упълномощеният език в традиционното общество
(Authorized Language in a Traditional Society)

 • Price: 4.50 €
Курсът на дискурсите за българските съкровища

Курсът на дискурсите за българските съкровища
(The Course of Discourses on Bulgarian Treasures)

 • Price: 4.50 €
Религията

Религията
(Religion)

 • Price: 4.50 €
Изложбата "20 години етнология. Пловдив 2012" в контекста на юбилейната научна конференция на катедра Етнология

Изложбата "20 години етнология. Пловдив 2012" в контекста на юбилейната научна конференция на катедра Етнология
(Exhibition "20 Years of Ethnology. Plovdiv 2012“ in the Context of the Jubilee Scientific Conference of the Department of Ethnology)

 • Price: 4.50 €