To Measure and Understand Crime. A Jubilee Volume to Professor Beata Gruszczyńska Cover Image
 • Regular Price 28.00 €

Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej
To Measure and Understand Crime. A Jubilee Volume to Professor Beata Gruszczyńska

Contributor(s): Maria Niełaczna (Editor), Paweł Ostaszewski (Editor), Andrzej Rzepliński (Editor)
Subject(s): Criminal Law, Sociology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: criminology; crime statistics; crime; woman abuse; prison sentence; victim
Summary/Abstract: A study on criminology prepared to celebrate the jubilee of Professor Beata Gruszczyńska. The authors perform a criminological analysis of crime statistics, explore crime against women and cybercrime, describe crime in contemporary Ukraine and Russia and reflect on prison sentences and capital punishment.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4307-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4299-5
 • Page Count: 568
 • Publication Year: 2020
 • Language: English, Polish
Wywiad z prof. Beatą Gruszczyńską „O sobie i kryminologii”

Wywiad z prof. Beatą Gruszczyńską „O sobie i kryminologii”
(Interview with prof. Beata Gruszczyńska "About myself and criminology")

 • Price: 1.50 €
Zmierzyć i zrozumieć. O mierzeniu jakości kształcenia w szkołach wyższych

Zmierzyć i zrozumieć. O mierzeniu jakości kształcenia w szkołach wyższych
(Measure and understand. About measuring the quality of education in higher education)

 • Price: 1.50 €
The accuracy of police crime data in England and Wales: Lessons to be learned from detailed checking of statistical recording

The accuracy of police crime data in England and Wales: Lessons to be learned from detailed checking of statistical recording
(The accuracy of police crime data in England and Wales: Lessons to be learned from detailed checking of statistical recording)

 • Price: 2.00 €
Wykroczenia w świetle statystyki policyjnej i sądowej

Wykroczenia w świetle statystyki policyjnej i sądowej
(Offenses in the light of police and judicial statistics)

 • Price: 2.00 €
Policyjna statystyka przestępczości cudzoziemców. Zawartość i wnioski

Policyjna statystyka przestępczości cudzoziemców. Zawartość i wnioski
(Police statistics crime of foreigners. Content and conclusions)

 • Price: 1.00 €
Zabójstwa: co statystyki oficjalne mówią nam o czynach zabronionych z art. 148 kodeksu karnego?

Zabójstwa: co statystyki oficjalne mówią nam o czynach zabronionych z art. 148 kodeksu karnego?
(Kills: making the statistics official they tell us about forbidden acts with art. 148 of the Criminal Code?)

 • Price: 2.00 €
Ryzyko błędów w badaniach kryminologicznych

Ryzyko błędów w badaniach kryminologicznych
(Risk of errors in criminological research)

 • Price: 1.00 €
Znęcanie się i kara

Znęcanie się i kara
(Bullying and Punishment)

 • Price: 1.50 €
O przemocy seksualnej, w tym przemocy seksualnej wobec kobiet. Uwagi na tle definicji pojęcia oraz skali zjawiska

O przemocy seksualnej, w tym przemocy seksualnej wobec kobiet. Uwagi na tle definicji pojęcia oraz skali zjawiska
(About sexual violence, including sexual violence against women. Comments on the definition of the concept and the scale of the phenomenon)

 • Price: 2.00 €
Przemoc w doświadczeniach kobiet w kryzysie bezdomności

Przemoc w doświadczeniach kobiet w kryzysie bezdomności
(Violence in women's experiences in a homeless crisis)

 • Price: 1.50 €
Obwinianie ofiary – poznać zjawisko, zrozumieć mechanizm

Obwinianie ofiary – poznać zjawisko, zrozumieć mechanizm
(Blame the victim - learn about the phenomenon, understand the mechanism)

 • Price: 1.50 €
Czy prostytucja to (też) przemoc wobec kobiet?

Czy prostytucja to (też) przemoc wobec kobiet?
(Is prostitution (also) violence against women?)

 • Price: 1.50 €
„Za dużo kobiet” – czy feminizacja zawodu lub instytucji obniża ich prestiż społeczny? Kilka uwag o teorii dewaluacji

„Za dużo kobiet” – czy feminizacja zawodu lub instytucji obniża ich prestiż społeczny? Kilka uwag o teorii dewaluacji
("Too Many Women" - or feminization profession or institution lowers their prestige social? Some remarks on the theory of devaluation)

 • Price: 2.00 €
Dziecko w cyberprzestrzeni. Refleksje prawne i kryminologiczne

Dziecko w cyberprzestrzeni. Refleksje prawne i kryminologiczne
(Child in cyberspace. Legal and criminological reflections)

 • Price: 2.00 €
Some issues concerning the fight against corruption in modern Ukraine

Some issues concerning the fight against corruption in modern Ukraine
(Some issues concerning the fight against corruption in modern Ukraine)

 • Price: 1.00 €
Reforma wymiaru sprawiedliwości Ukrainy w liczbach

Reforma wymiaru sprawiedliwości Ukrainy w liczbach
(Justice reform Ukraine in numbers)

 • Price: 2.00 €
Teoretyczne podstawy systemu przeciwdziałania przestępczości (na przykładzie Rosji)

Teoretyczne podstawy systemu przeciwdziałania przestępczości (na przykładzie Rosji)
(Theoretical basis of the system crime prevention (on the example of Russia))

 • Price: 2.00 €
Szacowanie liczby ofiar handlu ludźmi na świecie

Szacowanie liczby ofiar handlu ludźmi na świecie
(Estimating the number of victims of trafficking in human beings in the world)

 • Price: 1.50 €
Reflections on evaluating a violence prevention programme in the US: The case of Functional Family Therapy

Reflections on evaluating a violence prevention programme in the US: The case of Functional Family Therapy
(Reflections on evaluating a violence prevention programme in the US: The case of Functional Family Therapy)

 • Price: 1.00 €
Efektywność oddziaływań korekcyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie

Efektywność oddziaływań korekcyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie
(Effectiveness of corrective actions against perpetrators of domestic violence)

 • Price: 1.50 €
O umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich – w oczekiwaniu na zmiany

O umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich – w oczekiwaniu na zmiany
(About placing a minor in a shelter for minors - pending changes)

 • Price: 1.50 €
Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – usprawnienie postępowań czy zaostrzenie odpowiedzialności przedsiębiorców?

Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – usprawnienie postępowań czy zaostrzenie odpowiedzialności przedsiębiorców?
(New bill on the liability of collective entities for acts prohibited under penalty of streamlining of proceedings or tightening responsibility of entrepreneurs?)

 • Price: 1.00 €
Tożsamość kulturowa skazanych odbywających karę pozbawienia wolności cudzoziemców i jej znaczenie w pracy penitencjarnej

Tożsamość kulturowa skazanych odbywających karę pozbawienia wolności cudzoziemców i jej znaczenie w pracy penitencjarnej
(Cultural identity of the convicts serving a sentence of imprisonment freedom of foreigners and its importance in penitentiary work)

 • Price: 3.00 €
Minimalizm does not work. O programach naprawczych dla więźniów

Minimalizm does not work. O programach naprawczych dla więźniów
(Minimalism does not work. About recovery programs for prisoners)

 • Price: 2.00 €
Jeden ze stu osiemdziesięciu dwóch. Ostatnia kara śmierci wykonana w Polsce

Jeden ze stu osiemdziesięciu dwóch. Ostatnia kara śmierci wykonana w Polsce
(One of one hundred and eighty-two. The last death penalty carried out in Poland)

 • Price: 2.50 €
Obowiązki skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Studium prawne i polityczno-penitencjarne

Obowiązki skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Studium prawne i polityczno-penitencjarne
(Duties of the prisoners serving imprisonment. Legal study and political and penitentiary)

 • Price: 2.50 €
Czy wiemy kto chce surowych kar? Wybrane problemy współzmienności w badaniach sondażowych dotyczących punitywności społeczeństwa

Czy wiemy kto chce surowych kar? Wybrane problemy współzmienności w badaniach sondażowych dotyczących punitywności społeczeństwa
(Do we know who wants severe punishment? Selected problems of covariate in surveys on the punitiveness of society)

 • Price: 1.50 €
Dystans społeczny przyjmowany przez studentów wybranych uczelni wobec byłych skazanych

Dystans społeczny przyjmowany przez studentów wybranych uczelni wobec byłych skazanych
(Social distance assumed by students of selected universities against former convicts)

 • Price: 1.00 €