SOCIETY ON THE BEND. Changes in Poles' attitudes and values in the years 1990–2018 Cover Image
  • Offer for Individuals Only 8.00 €

SPOŁECZEŃSTWO NA ZAKRĘCIE. Zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990–2018
SOCIETY ON THE BEND. Changes in Poles' attitudes and values in the years 1990–2018

Author(s): Mirosława Marody, Joanna Konieczna-Sałamatin, Maja Sawicka, Sławomir Mandes, Grażyna Kacprowicz, Krzysztof Bulkowski, Jerzy Bartkowski
Subject(s): Social Sciences, Sociology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Trzydziesta rocznica transformacji ustrojowej to znakomity moment, by dokonać swoistego podsumowania przemian postaw i wartości własnego społeczeństwa. Taką możliwość stworzył wieloletni udział polskiego zespołu w międzynarodowych badaniach europejskich systemów wartości (European Values Study, EVS). Powtarzane co dziewięć lat badania na reprezentatywnych próbach Polaków oferują unikatową możliwość śledzenia przemian zachodzących w ich świadomości.Stawiamy sobie w tej książce zadanie systematycznej rekonstrukcji procesu ewolucji wartości polskiego społeczeństwa. Pytamy następnie na ile jej kierunek jest zgodny z nadrzędnym celem transformacji systemowej, którym była budowa liberalno-demokratycznego porządku społecznego. Próbujemy w niej również odpowiedzieć na pytanie, jakie są społeczne źródła podziałów politycznych we współczesnej Polsce, analizując argumenty przemawiające na rzecz odmiennych hipotez wyjaśniających zjawisko populizmu i proponując dodatkową hipotezę „banków gniewu”.W analizie wykorzystujemy nie tylko dane z kwestionariuszowego badania EVS, lecz także informacje pozyskane z zogniskowanych wywiadów grupowych, pogłębionych wywiadów indywidualnych oraz fragmenty analizy treści wybranych mediów społecznościowych.z WprowadzeniaAnalizy i prezentacja są przeprowadzone porządnie i jasno. A nade wszystko przynoszą interesujące wyniki. Spośród nich wskazać można te, które dotyczą m.in.:- widocznej sekularyzacji polskiego społeczeństwa na przestrzeni czasu,- nieustająco relatywnie słabego zainteresowania polityką,- niewielkiej roli tradycyjnych czynników społeczno-demograficznych w określaniu prawicowości–lewicowości społeczeństwa.z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja RychardaDocenić należy wysiłek autorów włożony w to, aby opis wychwyconych zależności statystycznych przeplatać analizą materiału jakościowego. Czasami opisy jakościowe stanowią tylko ilustracje proce-sów rekonstruowanych statystycznie w trendach, innym razem dostarczają rozumienia mechanizmów stojących za nimi, niekiedy podsuwają inne możliwości interpretacyjne.z recenzji dr. hab. Przemysława Sadury

  • Print-ISBN-13: 978-83-65390-79-0
  • Page Count: 204
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish