Competences of a Polish teacher in a contemporary school. Between schematism and creativity Cover Image
 • Offer for Individuals Only 21.00 €

Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematyzmem a kreatywnością
Competences of a Polish teacher in a contemporary school. Between schematism and creativity

Contributor(s): Katarzyna Maciejak (Editor), Magdalena Trysińska (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Education, Studies of Literature, Polish Literature, Philology
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: didactics; Polish language; curriculum reform; new media; teaching
Summary/Abstract: The authors of the publication portray schools and teachers in the face of new social, educational, cultural and teaching phenomena as well as traditional models of education. The book also addresses issues connected to the role of the Polish language as a school subject following recent reforms, the old and new media in Polish language education, the possibilities and ways of training teachers and of their self-learning.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4139-4
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4131-8
 • Page Count: 424
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
W poszukiwaniu archetypu nauczyciela. Rozważania w świetle koncepcji Berniego Neville’a

W poszukiwaniu archetypu nauczyciela. Rozważania w świetle koncepcji Berniego Neville’a
(In search of the teacher’s archetype: Reflections in the light of Bernie Neville’s concept)

 • Price: 4.50 €
Nauczycielskie kompetencje w przededniu 100-lecia sformułowania koncepcji progresywistycznej w edukacji

Nauczycielskie kompetencje w przededniu 100-lecia sformułowania koncepcji progresywistycznej w edukacji
(Teacher’s competences on the eve of the 100th anniversary of formulating the progressive concept in education)

 • Price: 4.50 €
Polonistyka performatywna – nowy zestaw kompetencji dydaktycznych

Polonistyka performatywna – nowy zestaw kompetencji dydaktycznych
(Performative Polish philology: A new set of didactic competences)

 • Price: 4.50 €
Wiwat polonista konstruktywista!

Wiwat polonista konstruktywista!
(Viva the constructivist Polonist!)

 • Price: 4.50 €
Nauczyciel języka ojczystego w konflikcie między tradycją a współczesnością

Nauczyciel języka ojczystego w konflikcie między tradycją a współczesnością
(The L1 teacher in the conflict between the present and the past)

 • Price: 4.50 €
Jakiego polonisty potrzebuje współczesna szkoła? O pożądanych cechach nauczycieli w świetle uczniowskich wypowiedzi ankietowych

Jakiego polonisty potrzebuje współczesna szkoła? O pożądanych cechach nauczycieli w świetle uczniowskich wypowiedzi ankietowych
(What are the desirable features of a teacher in the light of the survey conducted among students of primary and secondary schools)

 • Price: 4.50 €
Funkcja formacyjna edukacji polonistycznej w czasach niepokoju

Funkcja formacyjna edukacji polonistycznej w czasach niepokoju
(The formative function of Polish language education in times of anxiety)

 • Price: 4.50 €
Kompetencje nauczyciela polonisty a przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy

Kompetencje nauczyciela polonisty a przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy
(Competences of a Polish teacher as their predisposition to prepare students for entering the labour market)

 • Price: 4.50 €
Świadomość studentów filologii polskiej na temat twórczości jako dyspozycji nauczyciela i ucznia

Świadomość studentów filologii polskiej na temat twórczości jako dyspozycji nauczyciela i ucznia
(Knowledge of Polish studies students about creativity as a natural ability of teachers and students)

 • Price: 4.50 €
Rozprawka szkolna – między schematyzmem a kreatywnością

Rozprawka szkolna – między schematyzmem a kreatywnością
(School essay – between schematism and creativity)

 • Price: 4.50 €
Rozwijanie kompetencji humorystycznej na lekcjach języka polskiego

Rozwijanie kompetencji humorystycznej na lekcjach języka polskiego
(Developing humorous competences in Polish language lessons)

 • Price: 4.50 €
Lęk przed interpretacją

Lęk przed interpretacją
(Fear of interpretation)

 • Price: 4.50 €
Metoda wizualizacji słów kluczowych wiersza

Metoda wizualizacji słów kluczowych wiersza
(A method of visualizing the keywords of a poem)

 • Price: 4.50 €
Zasada kooperacji Paula Grice’a jako narzędzie oceny tekstu medialnego w edukacji polonistycznej

Zasada kooperacji Paula Grice’a jako narzędzie oceny tekstu medialnego w edukacji polonistycznej
(Paul Grice’s co-operative principle as a tool for assessing the media text in Polish language education)

 • Price: 4.50 €
Polonista wobec wyzwań współczesności. Imigranci z Ukrainy – o studenckim projekcie edukacyjnym

Polonista wobec wyzwań współczesności. Imigranci z Ukrainy – o studenckim projekcie edukacyjnym
(The Polish teacher and the challenges of the contemporary world: Immigrants from Ukraine in Poland – the case of a student educational project)

 • Price: 4.50 €
Przekształcenie, poszerzenie, otwarcie – trzy poziomy wykorzystania cyfrowych mediów w edukacji (nie tylko) polonistycznej

Przekształcenie, poszerzenie, otwarcie – trzy poziomy wykorzystania cyfrowych mediów w edukacji (nie tylko) polonistycznej
(Transformation, widening, opening – three levels of using digital tools in (not only) Polish language education)

 • Price: 4.50 €
Nie tylko „sztuki siostrzane”. Malarstwo – literatura – ekfraza na lekcjach języka polskiego

Nie tylko „sztuki siostrzane”. Malarstwo – literatura – ekfraza na lekcjach języka polskiego
(“Sisterhood of arts” and more: Paintings – literature – ekphrasis in Polish language lessons)

 • Price: 4.50 €
Słuchanie ze zrozumieniem – rola słuchowisk w kształceniu polonistycznym

Słuchanie ze zrozumieniem – rola słuchowisk w kształceniu polonistycznym
(Listening with comprehension – the role of radio dramas in Polish language learning)

 • Price: 4.50 €
Audycje radiowe jako pomoc dydaktyczna na lekcjach języka polskiego

Audycje radiowe jako pomoc dydaktyczna na lekcjach języka polskiego
(Radio programmes as an educational tool for Polish language teaching)

 • Price: 4.50 €
Kształcenie kompetencji studentów polonistyki do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Kształcenie kompetencji studentów polonistyki do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(Training of Polish students’ competences to work with a student with special educational needs)

 • Price: 4.50 €
Wiedza o języku a problemy komunikacyjne uczniów z ASD

Wiedza o języku a problemy komunikacyjne uczniów z ASD
(Knowledge about language and problems with communication of students with ASD)

 • Price: 4.50 €
Współpraca polonisty z psychologiem jako istotny element kształcenia przyszłych nauczycieli

Współpraca polonisty z psychologiem jako istotny element kształcenia przyszłych nauczycieli
(Collaboration of the Polish teacher and psychologist as an important element of educating future teachers)

 • Price: 4.50 €
Mowa jako narzędzie ekspresji dziecka. Uczeń z arabskiego kręgu kulturowego na lekcji języka polskiego

Mowa jako narzędzie ekspresji dziecka. Uczeń z arabskiego kręgu kulturowego na lekcji języka polskiego
(Speech as a tool for a child’s expression: A student from the Arabic cultural circle at the Polish language lesson)

 • Price: 4.50 €
Toggle Accessibility Mode