The Paradoxes of Moldovan Sports. An insight into the nature of the Transnistrian conflict Cover Image

Paradoksy mołdawskiego sportu. Przyczynek do analizy konfliktu naddniestrzańskiego
The Paradoxes of Moldovan Sports. An insight into the nature of the Transnistrian conflict

Author(s): Adam Eberhardt
Contributor(s): Anna Łabuszewska (Editor), Katarzyna Kazimierska (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Sociology, Political history, Recent History (1900 till today), Government/Political systems, International relations/trade, Transformation Period (1990 - 2010), Sports Studies, Sociology of Politics, Geopolitics, Peace and Conflict Studies
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Moldova; Transnistrian conflict; political system; 1990s; political history; Moldovan sports; national sports teams;
Summary/Abstract: Na początku lat dziewięćdziesiątych konflikt zbrojny podzielił Mołdawię – na lewym, wschodnim brzegu Dniestru powstało do dziś nieuznawane przez społeczność międzynarodową Naddniestrze. Separatystyczna pro - wincja zdołała okrzepnąć, obecnie dysponuje niemal wszelkimi we wnętrznymi atrybutami państwowości, w tym efektywnym systemem władzy, armią oraz własną walutą. Pamięć o konflikcie z 1992 roku, w którym zgi - nęło około tysiąca osób, jest naddniestrzańskim mitem założycielskim, a elita polityczna w Tyraspolu z wrogości wobec władz mołdaw skich uczyniła podstawę ideologii państwowej i główny oręż propagan dowy. Problem Naddniestrza postrzega się zazwyczaj jako analogiczny do kilku innych separatyzmów, które wybuchły przed dwudziestu laty na gru zach imperium sowieckiego, a do dziś nie znalazły rozwiązania, mogącego za do wolić zaangażowane strony oraz uzyskać poparcie kluczowych akto rów międzynarodowych. Natura konfliktu naddniestrzańskiego jest jednak wyraźnie inna niż abchaskiego, osetyjskiego czy karabaskiego. Re la cje między Mołdawią właściwą a zbuntowanym Naddniestrzem w y - my kają się prostym definicjom czy narzucającym się analogiom.

  • E-ISBN-13: 978-83-62936-06-9
  • Page Count: 24
  • Publication Year: 2011
  • Language: Polish