Construction Entrepreneurship and Real Property. Proceedings of the 34-th International Scientific and Practical Conferеnce in November 2019 Cover Image

Строително предприемачество и недвижима собственост. Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция – ноември 2019 г.
Construction Entrepreneurship and Real Property. Proceedings of the 34-th International Scientific and Practical Conferеnce in November 2019

Contributor(s): Bozhidar CHAPAROV (Editor), Plamen ILIEV (Editor), Stoyan STOYANOV (Editor), Rumen KALCHEV (Editor), Yordanka Yovkova (Editor), Sergei Maksimov (Editor), Marina Yudenko (Editor), Ivan ZHELEV (Editor), Ivan YOVCHEV (Editor), Todor RAYCHEV (Editor), Katya ANTONOVA (Editor), Slawomir PALICKI (Editor), Ivo KOSTOV (Editor), Anna GOSPODINOVA (Editor), Sevdalina Hristova (Editor), Milena Ivanova (Editor), Vanya ANTONOVA (Editor), Izabela RACKA (Editor)
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Human Resources in Economy, ICT Information and Communications Technologies
ISSN: 2683-0280
Published by: Икономически университет - Варна
Keywords: real property; construction; entrepreneurship; urban planning
Summary/Abstract: The International Scientific and Practical Conference “Construction Entrepreneurship and Real Property” is held every year since 1985 by the Department of Economics and Management of Construction. The topic of the Conference „Construction Entrepreneurship and Real Property” has not changed since 2006, but the topics of the papers are up-to-date and comprehensive. The topic of the conference results from the special nature of the economic settings in Bulgaria and is largely predetermined by the continuing problems in banking, construction business and real estate management. The main focus is on the issues of economics and management of construction, urban planning and real properties.

  • Page Count: 230
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Bulgarian, Russian
Влияние трансакционных издержек на эффективность деятельности предпринимателей в строительстве

Влияние трансакционных издержек на эффективность деятельности предпринимателей в строительстве
(Impact of Transaction Costs on the Efficiency of Entrepreneurs in Construction)

Развитие инструментария эффективного управления деятельностью строительных организаций

Развитие инструментария эффективного управления деятельностью строительных организаций
(Development of Tools for Effective Management of Activities of Construction Organizations)

Новые возможности применения графического калькулятора Casio FX-CG20 в вузовском курсе эконометрики на примере исследования рынка жилья

Новые возможности применения графического калькулятора Casio FX-CG20 в вузовском курсе эконометрики на примере исследования рынка жилья
(New Possibilities of Using the Casio FX-CG20 Graphic Calculator in Higher Education Econometry Course on the Example of Research the Real Estate Market)

Модел за оптимизиране на запасите в строително предприятие

Модел за оптимизиране на запасите в строително предприятие
(Model for Inventory Optimization in a Construction Enterprise)

Экономическая конъюнктура на рынке жилой недвижимости России

Экономическая конъюнктура на рынке жилой недвижимости России
(Economic Situation in the Residential Market Estate of Russia)

Насоки за прилагане на устойчив фасилити мениджмънт

Насоки за прилагане на устойчив фасилити мениджмънт
(Implementation Guidelines of Sustainable Facilities Management)

Строителният клъстер като форма на конкурентоспособност

Строителният клъстер като форма на конкурентоспособност
(The Construction Cluster as a Form of Competitiveness)

Дигитализацията в строителството и необходимостта от иновативни модели за управление на данните

Дигитализацията в строителството и необходимостта от иновативни модели за управление на данните
(Digitalization in the Construction Industry and the Need of Innovative Database Models)

Пазар за растеж на малки и средни предприятия

Пазар за растеж на малки и средни предприятия
(Small and Medium Enterprises Growth Market)

Сградно-информационното моделиране в инвестиционния процес

Сградно-информационното моделиране в инвестиционния процес
(Building Information Modelling (BIM) in the Investment Process)

Пазарът на земя във Франция и България – анализ и сравнителна характеристика

Пазарът на земя във Франция и България – анализ и сравнителна характеристика
(The Land Market in France and Bulgaria – Analysis and Comparative Characteristics)

Практически въпроси при оценката на отстъпеното право на строеж в България

Практически въпроси при оценката на отстъпеното право на строеж в България
(Practical Issues in the Valuation of the Construction Right in Bulgaria)

Влияние на някои фактори върху равнището на наемните цени в град Варна

Влияние на някои фактори върху равнището на наемните цени в град Варна
(Influence of Some Factors at the Level of Rental Prices in the City of Varna)

Аутсорсинг индустрия, строителство на офис сгради и пазар на офис недвижимите имоти в България – тенденции и развитие

Аутсорсинг индустрия, строителство на офис сгради и пазар на офис недвижимите имоти в България – тенденции и развитие
(Outsourcing Industry, Construction of Office Buildings, and the Office Market in Bulgaria – Trends and Development)

Анализ на човешките ресурси в сектор F „Строителство“ в България

Анализ на човешките ресурси в сектор F „Строителство“ в България
(A Human Resources Analysis in “Sector F Construction” in Bulgaria)

Реални опции при инвестиране в недвижими имоти

Реални опции при инвестиране в недвижими имоти
(Real Options in Investing in Real Estate)

Анализ на някои тенденции в развитието на строителната дейност на страните от ЕС

Анализ на някои тенденции в развитието на строителната дейност на страните от ЕС
(Analysis of Some Trends in the Development of the Construction Activity in EU States)

Публични разходи и жилищна политика

Публични разходи и жилищна политика
(Public Expenditure and Housing Policy)

Използване на BMS при управлението на комплексите от затворен тип

Използване на BMS при управлението на комплексите от затворен тип
(BMS Role in Gated Communities Management)

Възможности за развитие на пазара на луксозни жилищни имоти

Възможности за развитие на пазара на луксозни жилищни имоти
(Opportunities for Development of the Market for Luxury Homes)

Пазарът на недвижима собственост в условията на йорданската икономика

Пазарът на недвижима собственост в условията на йорданската икономика
(The Real Estate Market in the Jordanian Economy)

Some Critical Aspects in the Assessment of Certain Real Estate Groups for Taxation in the Republic of Moldova

Some Critical Aspects in the Assessment of Certain Real Estate Groups for Taxation in the Republic of Moldova
(Some Critical Aspects in the Assessment of Certain Real Estate Groups for Taxation in the Republic of Moldova)

Toggle Accessibility Mode