The aspects of contemporary bibliology. Contexts and transgressions Cover Image

Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje
The aspects of contemporary bibliology. Contexts and transgressions

Contributor(s): Grzegorz Czapnik (Editor), Zbigniew Gruszka (Editor), Jacek Ladorucki (Editor)
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: book;bibliology;libraries;book collection;library science;computer science;literature;Jan Muszkowski;Janusz Dunin

  • E-ISBN-13: 978-83-7969-727-4
  • Print-ISBN-13: 978-83-7969-372-6
  • Page Count: 472
  • Publication Year: 2014
  • Language: English, Polish
Historia w bibliologii. Rola badań historycznych w odtwarzaniu dziejów bibliotek i księgozbiorów

Historia w bibliologii. Rola badań historycznych w odtwarzaniu dziejów bibliotek i księgozbiorów
(History in “bibliology”. The role of historical researches in reconstruction of history of libraries and collections of books)

Dzieje polskich badań nad polonikami ze zbiorów zamku Skokloster

Dzieje polskich badań nad polonikami ze zbiorów zamku Skokloster
(The history of Polish studies over polonica from the Skokloster castle collection)

Rosyjskie biblioteki publiczne na terenie guberni kaliskiej. Przyczynek do dziejów bibliotekarstwa początków XX wieku

Rosyjskie biblioteki publiczne na terenie guberni kaliskiej. Przyczynek do dziejów bibliotekarstwa początków XX wieku
(Russian public libraries in Kalisz Province. Contribution to the history of the librarianship at the beginning of the 20th century)

Sprawozdania z działalności krakowskich gimnazjów jako źródło do badań dziejów bibliotekarstwa szkolnego w 1. połowie XX wieku (na przykładzie II Państwowego Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka)

Sprawozdania z działalności krakowskich gimnazjów jako źródło do badań dziejów bibliotekarstwa szkolnego w 1. połowie XX wieku (na przykładzie II Państwowego Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka)
(Reports on the activities of Cracow secondary schools as a source for the study of history school librarianship in the first half of the twentieth century (for example II National Middle School and High School named St. Jack))

Rozwój metod opracowania polskich zbiorów rękopiśmiennych w świetle katalogów drukowanych

Rozwój metod opracowania polskich zbiorów rękopiśmiennych w świetle katalogów drukowanych
(Development methods of drawing Polish manuscripts sets up on the example of catalogues printed)

Powiązania bibliotekoznawstwa i informatologii z innymi dyscyplinami na przykładzie analizy cytowań piśmiennictwa z lat 1956-2006

Powiązania bibliotekoznawstwa i informatologii z innymi dyscyplinami na przykładzie analizy cytowań piśmiennictwa z lat 1956-2006
(Relationship of library and information science with other disciplines on the example of citation analysis for literature from the period 1956-2006)

Polskie zbiornice księgozbiorów zabezpieczonych w latach 1947-1955

Polskie zbiornice księgozbiorów zabezpieczonych w latach 1947-1955
(Polish Warehousing Centres for Protected Book Collections between 1947 and 1955)

Działalność Centralnego Zarządu Bibliotek (1951-1957)

Działalność Centralnego Zarządu Bibliotek (1951-1957)
(The activities of the Central Board of Libraries (1951-1957))

Księgarstwo w polskich badaniach nad książką do 1989 roku

Księgarstwo w polskich badaniach nad książką do 1989 roku
(Book-selling in book studies in Poland since 1989)

Życie książki 1. połowy XX wieku w świetle „Myśli Narodowej” (1921-1939)

Życie książki 1. połowy XX wieku w świetle „Myśli Narodowej” (1921-1939)
(The life of the book in the first half of the twentieth century in light of “Myśl Narodowa” (1921-1939))

Formy promocji książki w katolickich czasopismach społeczno-kulturalnych 1. połowy XX wieku w Polsce

Formy promocji książki w katolickich czasopismach społeczno-kulturalnych 1. połowy XX wieku w Polsce
(Forms of book promotion in social-cultural catholic periodicals in the first half of 20th century in Poland)

Świat książki Łodzi powojennej. Początek czy kontynuacja?

Świat książki Łodzi powojennej. Początek czy kontynuacja?
(The world of books in the post-war Lodz. The beginning or continuation.)

Źródła do dziejów ruchu wydawniczego w spuściźnie Jana Muszkowskiego przechowywanej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego

Źródła do dziejów ruchu wydawniczego w spuściźnie Jana Muszkowskiego przechowywanej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego
(Sources for the history of publishing in the legacy of Jan Muszkowski in the Library of the Lodz University)

Andrzej Kempa jako badacz biografii ludzi książki

Andrzej Kempa jako badacz biografii ludzi książki
(Andrzej Kempa as a researcher of book people biographies)

Stan badań nad literaturą Zagłady na przykładzie Litzmannstadt Getto. Projekt bibliografii getta łódzkiego

Stan badań nad literaturą Zagłady na przykładzie Litzmannstadt Getto. Projekt bibliografii getta łódzkiego
(The state of research of the Holocaust literature on the example of the Lodz ghetto. The project of the Lodz ghetto bibliography)

Życie kulturalne i naukowe w Łodzi na łamach „Dziennika Łódzkiego” w latach 1945-1953

Życie kulturalne i naukowe w Łodzi na łamach „Dziennika Łódzkiego” w latach 1945-1953
(Cultural and scientific life of Lodz presented in „Dziennik Łódzki” in the years 1945-1953)

Józef Grycz (1890-1954). Bibliotekarz i bibliolog

Józef Grycz (1890-1954). Bibliotekarz i bibliolog
(Józef Grycz (1890-1954) – Practising librarian and bibliologist)

Historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich biografiami jego twórców pisana

Historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich biografiami jego twórców pisana
(History of the Ossolinski National Institut told through the biographies of its employees)

Zaangażowanie instytucji nauki i kultury w rozwój polskiej biografistyki księgoznawczej

Zaangażowanie instytucji nauki i kultury w rozwój polskiej biografistyki księgoznawczej
(The institutions of science and culture involvement in the development of Polish bibliological biography)

Bibliotekarze, księgarze, wydawcy, bibliofile łódzcy w wydawnictwie słownikowym Oficyny Bibliofilów

Bibliotekarze, księgarze, wydawcy, bibliofile łódzcy w wydawnictwie słownikowym Oficyny Bibliofilów
(Librarians, booksellers, publishers and bibliophiles of Łódź appearing in the biographical dictionary published by Oficyna Bibliofilów)

„Poznańczycy”: Edward Kuntze, Stefan Vrtel-Wierczyński, Aleksander Birkenmajer i ich reformatorska polityka biblioteczna

„Poznańczycy”: Edward Kuntze, Stefan Vrtel-Wierczyński, Aleksander Birkenmajer i ich reformatorska polityka biblioteczna
(The famous citizens from Poznań: Edward Kuntze, Aleksander Birkenmajer, Stefan Vrtel-Wierczyński and their reformative politics in librarianship as a source of inspiration for librarians)

Stan badań nad biografistyką introligatorstwa polskiego

Stan badań nad biografistyką introligatorstwa polskiego
(The state of research on the biographies of Polish bookbinders)

Antropologiczne wątki bibliologii Janusza Dunina

Antropologiczne wątki bibliologii Janusza Dunina
(Anthropological stories of Janusz Dunin’s bibliology)