LAW AND CULTURAL VALUES. Proceedings of the INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON LAW AND CULTURAL VALUES ORGANIZED BY THE LAW FACULTY OF THE PLOVDIV UNIVERSITY Cover Image
 • Offer for Individuals Only 43.00 €

ПРАВО И КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ. Сборник с доклади ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА ПРАВО И КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ОРГАНИЗИРАНА ОТ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
LAW AND CULTURAL VALUES. Proceedings of the INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON LAW AND CULTURAL VALUES ORGANIZED BY THE LAW FACULTY OF THE PLOVDIV UNIVERSITY

Contributor(s): Irena Ilieva (Editor), Malina Novkirishka- Stoyanova (Editor), Teodora Filipova (Editor), Petia Nedeleva (Editor), Gergana Gozanska (Editor), Angel Shopov (Editor), Ognian Velev (Editor)
Subject(s): History, Law, Constitution, Jurisprudence, Cultural history, History of Law, Constitutional Law, Civil Law, International Law, Law and Transitional Justice, Local History / Microhistory, EU-Legislation, Sociology of Law
Published by: Институт за държавата и правото - Българска академия на науките

 • Print-ISBN-13: 978-954-9583-37-3
 • Page Count: 608
 • Publication Year: 2019
 • Language: English, Bulgarian
Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и Република България

Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и Република България
(The UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and the Republic of Bulgaria)

 • Price: 4.50 €
Конвенцията на ЮНИДРОА от 1995 г. за откраднатите или незаконно изнесени предмети на културата – незаменимо допълнение към Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. за засилване на българската законова рамка по отношение на международни искове за връщане на к

Конвенцията на ЮНИДРОА от 1995 г. за откраднатите или незаконно изнесени предмети на културата – незаменимо допълнение към Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. за засилване на българската законова рамка по отношение на международни искове за връщане на к
(The 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects – an Indispensable Complement to the UNESCO 1970 Convention to Strengthen the Bulgarian Legal Framework on International Claims for Restitution of Cultural Objects)

 • Price: 4.50 €
За едно координирано регионално управление на културното наследство на Балканите

За едно координирано регионално управление на културното наследство на Балканите
(Prospects for a Coordinated Regional Management of the Cultural Heritage in the Balkan Countries Area)

 • Price: 4.50 €
Санкционната система в италианското право на културните ценности

Санкционната система в италианското право на културните ценности
(The System of Sanctions in Italian Cultural Wealth Law)

 • Price: 4.50 €
От стоки към ценности. Италианската юридическа литература по темата за културното наследство между XIX и XX век.

От стоки към ценности. Италианската юридическа литература по темата за културното наследство между XIX и XX век.
(From Goods to Values. Italian Juridical Scholarship on Cultural Heritage, between XIX and XX Centuries.)

 • Price: 4.50 €
Ролята на благотворителните фондове при защитата на недвижимото културно наследство в Италия: „Държавноориентираният“ модел срещу алтернативните решения, основани на частната собственост

Ролята на благотворителните фондове при защитата на недвижимото културно наследство в Италия: „Държавноориентираният“ модел срещу алтернативните решения, основани на частната собственост
(The Role of Foundations in Protecting Immovable Cultural Property in Italy: The “State-Oriented” Model versus Alternative Solutions Based on Private Ownership.)

 • Price: 4.50 €
Относно демокрацията: културата и градът

Относно демокрацията: културата и градът
(About Democracy: The Culture and the City)

 • Price: 4.50 €
Културни ценности и римскоправни аспекти на закрила на авторското право от плагиатство

Културни ценности и римскоправни аспекти на закрила на авторското право от плагиатство
(Cultural Values and the Aspects of Roman Law on the Protection of Copyright from Plagiarism)

 • Price: 5.00 €
Ролята на ценностите при формиране и развитие на правните институти

Ролята на ценностите при формиране и развитие на правните институти
(The Role of Values in the Formation and Development of Legal Institutes)

 • Price: 4.50 €
Конституционни измерения на българската културна идентичност

Конституционни измерения на българската културна идентичност
(Constitutional Dimensions of Bulgarian Cultural Identity)

 • Price: 4.50 €
Правото на култура като елемент от българската конституционна идентичност

Правото на култура като елемент от българската конституционна идентичност
(The Right to Culture as an Element of Bulgarian Constitutional Identity)

 • Price: 4.50 €
Произходът и информацията за него като право и културна ценност съгласно практиката на ЕСПЧ по чл. 8 от ЕКПЧ

Произходът и информацията за него като право и културна ценност съгласно практиката на ЕСПЧ по чл. 8 от ЕКПЧ
(The Origin and the Information about It as a Right and Cultural Value according to the Practice of the ECtHR)

 • Price: 4.50 €
Достъп на лица с увреждания до културните ценности

Достъп на лица с увреждания до културните ценности
(Access of People with Disabilities to Cultural Values)

 • Price: 4.50 €
Романтичните представи на професор Стефан Савов Бобчев за нематериалните културни ценности с юридическо значение

Романтичните представи на професор Стефан Савов Бобчев за нематериалните културни ценности с юридическо значение
(The Romantic Notions of Professor Stefan Savov Bobchev of Intangible Cultural Values of Legal Importance)

 • Price: 4.50 €
Екологоправни аспекти на културно-историческото наследство на Република България

Екологоправни аспекти на културно-историческото наследство на Република България
(Some Environmental Law Aspects of the Cultural and Historical Heritage of the Republic of Bulgaria)

 • Price: 4.50 €
Пасивни субекти в данъчното право – културни аспекти

Пасивни субекти в данъчното право – културни аспекти
(Passive Subjects in Tax Law – Cultural Aspects)

 • Price: 4.50 €
Проблеми, свързани с приложението на чл. 277а от НК и чл. 278б от НК относно недвижимото културно наследство

Проблеми, свързани с приложението на чл. 277а от НК и чл. 278б от НК относно недвижимото културно наследство
(Problems Related to the Application of Art. 277a of the Criminal Code and Art. 278b of the Criminal Code Regarding Immovable Cultural Heritage)

 • Price: 4.50 €
Културните ценности като предмет на престъпления. Някои проблеми на наказателноправната защита на културното наследство

Културните ценности като предмет на престъпления. Някои проблеми на наказателноправната защита на културното наследство
(Cultural Values as Object of Crimes. Some Problems of the Criminal Law Protection of Cultural Heritage)

 • Price: 4.50 €
Свободата на религиозното самоопределение и наказателноправната ѝ защита в Република България

Свободата на религиозното самоопределение и наказателноправната ѝ защита в Република България
(The Freedom of Religious Self-determination and Its Criminal Defence in the Republic of Bulgaria)

 • Price: 4.50 €
Разрушаването на културно наследство: военно престъпление по Римския статут

Разрушаването на културно наследство: военно престъпление по Римския статут
(The Destruction of Cultural Heritage: a War Crime under the Rome Statute)

 • Price: 4.50 €
Ценностни предизвикателства пред правото на образование и неговата международноправна закрила

Ценностни предизвикателства пред правото на образование и неговата международноправна закрила
(Value Challenges before the Right to Education and Its International Law Protection)

 • Price: 4.50 €
Правна закрила на културните ценности според правилата на международното частно право

Правна закрила на културните ценности според правилата на международното частно право
(Legal Protection of Cultural Values according to Private International Law)

 • Price: 4.50 €
Придобиване на съкровище – вещноправни и наказателноправни аспекти

Придобиване на съкровище – вещноправни и наказателноправни аспекти
(Acquisition of Treasure – Property Law and Criminal Law Aspects)

 • Price: 4.50 €
Музеят по българското право

Музеят по българското право
(Museum Under Bulgarian Law)

 • Price: 4.50 €
Опазване и управление на движимите културни ценности: Проблеми и перспективи в дейността на Регионален исторически музей – Пловдив

Опазване и управление на движимите културни ценности: Проблеми и перспективи в дейността на Регионален исторически музей – Пловдив
(Safeguarding and Management of Movable Cultural Values: Problems and Prospects in the Activity of the Regional Historical Museum – Plovdiv)

 • Price: 4.50 €
За някои трудности, които срещат регионалните музеи при приложението на Закона за културното наследство

За някои трудности, които срещат регионалните музеи при приложението на Закона за културното наследство
(The Cultural Heritage Act and Some Difficulties in the Process of its Practical Implementations by the Regional Historical)

 • Price: 4.50 €
Ролята на народните читалища за опазването на културното наследство – правни аспекти

Ролята на народните читалища за опазването на културното наследство – правни аспекти
(The Part National Community Centres Play for Safeguarding Cultural Heritage – Legal Aspects)

 • Price: 4.50 €
Търговскоправни аспекти на учредителния апорт с предмет културни ценности

Търговскоправни аспекти на учредителния апорт с предмет културни ценности
(Commercial Law Aspects of the Incorporation Contribution in Kind of Cultural Values)

 • Price: 4.50 €